Her jobber vi nå

Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er et stort prosjekt, med anlegg flere steder i Drammen. Mange vil merke arbeidene våre; naboer, trafikanter og togreisende. Her forteller vi hvor vi jobber, og hva du må være oppmerksom på.

Under finner du en oversikt over planlagte arbeider kommende uker. Vi tar forbehold om endringer. Oversikten er veiledende, basert på aktiviteter som er rapportert til webansvarlig i prosjektet. Målsettingen vår er å alltid gi god informasjon i tide til de som blir berørt av vårt arbeid med å bygge det nye dobbeltsporet. 

TOGFRI PERIODE: Fra 8. mai bygger vi 550 meter nytt dobbeltspor vest for Gulskogen stasjon, dette arbeidet kan du lese mer om her.

Forventet fremdrift - for mai: Du finner nå oppdaterte fremdriftskart over tunnelprosjektet vårt her, og her finner du den sist publiserte dronefilmen sammen med en digital modell av anlegget vårt på Nedre og Øvre Strøm. 

Kulvert og løsmassetunnel

Nå pågår det oppryddingsarbeid etter riving av 4. Strøm Terrasse 4A, etter at vi avsluttet rivearbeidene med tre hus i 3. Strøm Terrasse før påske. Husene rives for å unngå forlenget anleggstid og hindre ytterligere forsinkelser i byggeprosjektet. Det er fremdeles uavklart om det femte og siste huset blir revet (4. Strøm Terrasse 4). Basert på våre nåværende planer, vil Bane NOR antagelig ikke rive det siste huset.

I påvente av at de utenlandske spesialistene skal komme inn i landet igjen, er det nå ikke aktivitet rundt jetpeleriggene våre i den øvre delen av anleggsområdet vårt.

På Nedre Strøm er vi nå godt i gang med å grave ut og avstive byggegropen i området mot spor i drift, og jobber oss sørover. Dette arbeidet vil pågå lenge, fordi byggegropen må stives av etter hvert som vi graver oss ned. Derfor vil det ta tid før hele byggegropen er gravd ut. Her kan du lese om første støp i byggegropen!

Tirsdag 20. april gjennomførte vi et informasjonsmøte på nett, for naboer på Øvre Strøm. Her kan du se opptak av møtet. 

BergtunnelenHer er oversikten over hva vi bygger i fjellet.

Vi har nå sprengt ut ca. 3,8 km av hovedløpet, og er nå godt over halvveis med selve tunneldrivingen. Sprengningsarbeidet fra Gulliksrud er ferdige, slik denne månedens fremdriftskart viser. Her starter vi nå med andre aktiviteter og kompletterende arbeid. Sprengningsarbeidet som pågår fra Danserud, vil etter hvert møte tunnelen som nå er sprengt fra Gulliksrud.

Vi anbefaler alle som merker sprengningene å abonnere på sprengningsvarsler på SMS. Varslene er inndelt i soner, slik at du kan velge varsler for områdene Austad Nord, Austad Sør, Danserud Nord, Danserud Sør eller Gulliksrud. Du får tilsendt SMS i forkant av hver sprengning, slik at du blir bedre forberedt. Registrering skjer i denne lenken.

Annet arbeid

Denne uka fortsetter kabeltrekking fra Drammen stasjon langs Bueslaget borettslag og Strømsø Perspektiv, i retning Grønlandsundergangen. Til dette arbeidet brukes bil med henger og vinsj.Her utføres støytiltak Gulskogen. Det er satt av ca. 120 millioner til støytiltak i byggeperioden her i Drammen. Klikk på bilde for å lese årsrapporten for miljø, som også handler om dette.

Det vil fram mot mai bli endret parkeringsmønster ved P-plasser på Gulskogen Stasjon. Informasjon om dette er satt opp på området, endringene trer i kraft fra 1. mai 2021. Vi skal jobbe i sporene vest for Gulskogen fra 8 mai. I den forbindelse må parkeringsplassene på Gulskogen tilpasses behov for området til anleggsmaskiner og utstyr.

Ved Arbojordet pågår nå innkjøring, sortering og mellomlagring av sprengstein. Tipping av stein kan tidvis oppleves som støyende. Arbeidet pågår fra 07:00 – 19:00 fra mandag til torsdag.

Nord for spor fra Gulskogen stasjon og vestover vil det pågå inntrekking av kabler i etablerte trekkerør.

I gang-/sykkelveg ved enden av Marta Sundlands Gate vil vi jobbe med etablering av ny overvannsledning. Det medfører noe begrenset mulighet for ferdsel.

Union brygge jobber vi videre med solskjerming. Støytiltak på Gulskogen har god fremdrift. Vi følger med på støymålinger fortløpende, slik at vi vurderer også andre støytiltak i områdene vi jobber på.

Det hender at Bane NOR gjør nødvendig vedlikeholdsarbeid på jernbanelinjen mellom Drammen og Gulskogen. Her finner du alltid oppdatert informasjon og kontaktpersoner for denne type arbeid.

Ytre miljø - årsrapport

Her kan du lese hvordan vi jobber for å ivareta miljøet mens vi bygger, og laste ned årsrapporten vårt fagmiljø har utarbeidet til statsforvalteren i Viken for 2020.

Trafikksikkerhet

Vi er ekstra opptatt av at trafikksikkerheten skal være godt ivaretatt langs skoleveiene i tilknytning til våre anlegg.

For å øke sikkerheten for de myke trafikantene, har vi forsterket belysningen i Konnerudgata nærmest anleggsområdet - her har to fotgjengerfelt fått nye lysarmaturer bekostet av Bane NOR. Vi stiller også med trafikkvakter i spesielle perioder og på steder vi ser ekstra behov for det

Vi besøker gjerne skoler som berøres av vår anleggstrafikk. Her kan du se bilder og lese om besøkene ved Danvik skole og Gulskogen skole. Her demonstrerer vi og sjåførene blindsonene for elevene. I forkant av besøkene får elevene reflekskrager, mens vi oppfordrer skolene til å vise en av disse filmene i klasserommet:

På sykkelen, ved vegkryss og på skolevei

Gående i snøen, med øynene på mobiltelefonen

6 gode råd - til skolebarn

Blindsoneproblematikken gjelder for all trafikk, men ikke minst i forhold til tyngre kjøretøy (lastebiler, anleggsmaskiner, busser). Entreprenørene våre gjennomfører jevnlig kursing av alle sjåførene med gjenoppfriskning av viktig kunnskap for trafikksikkerhet.

Her kan du lese om Bane NORs trafikksikkerhetsgruppe som gjennom flere år har planlagt tiltak for å gjøre byggeperioden i Drammen så sikker som mulig.

(infotekst fortsetter under bildet)I høst har vi blant annet besøkt Gulskogen skole med anleggsbil og figurer for å demonstrere blindsoner. Klikk på bildet for å lese mer om dette.

Etter hvert som byggingen gjør at eksisterende gang- og sykkelveier ikke kan benyttes, vil vi skilte med opplysninger om alternative ruter.

Her er noen viktige råd til deg:

  1. Vær oppmerksom på trafikken rundt deg – se og lytt!
  2. Bruk gang- og sykkelvei der det finnes!
  3. Benytt fotgjengerfelt når du krysser veien - se at det er klart!
  4. Prøv å få øyekontakt med sjåførene – bli sett og forstått!
  5. Vær særlig oppmerksom på blindsoner rundt kjøretøyer!
  6. Vær synlig i trafikken - bruk refleks!

SMS-varsler og prosjektnyheter

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, kan du sende SMS med teksten "UDK Info" til 26112.
For å avslutte abonnement, send "UDK SLUTT" til 26112.

Følg gjerne prosjektets side på Facebook. Det er også opprettet en egen gruppe som heter Bane NOR Drammen, her deles også det som skjer i regi av Bane NOR utenfor utbyggingsprosjektet. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266.
Denne telefonen er betjent på hverdager fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500. 

Dersom du ikke får svar på henvendelsen, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da vil du bli kontaktet i etterkant av vår nabokontakt.

Korona – går arbeidet som normalt?

Korona-epidemien har ført til sterke tiltak som endrer hverdagene våre. Liv, helse og sikkerhet kommer først i alt Bane NOR gjør, og vi tar situasjonen som har oppstått på største alvor. Samtidig har vi som mål å holde aktivitetsnivået i våre prosjekter oppe og på den måten bidra til å holde den norske økonomien i gang. Les mer om prosjektet og Covid-19.

Bane NOR beklager ulempene.