Varsel om planlagt arbeid på jernbanen 9. – 18. oktober

Fra lørdag morgen den 9. oktober fram til natt til mandag 18. oktober 2021 stanser all togtrafikk til og fra Eidsvoll stasjon mens Bane NORs entreprenører jobber kontinuerlig i og nær sporet.

I løpet av den togfrie perioden skal blant annet 90 meter lengst mot sør på den gamle Wergelandstunnelen (til venstre i bildet) rives. (Foto: Bane NOR)

Banen blir stengt fra ca. klokken 07.00 lørdag 9. oktober fram til ca. klokken 04.00 mandag 18. oktober. I denne perioden erstattes persontogene med buss. Du finner trafikkinformasjon i apper og på nettsidene til Entur eller togselskapene Vy og SJ Norge.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved anleggsarbeid i og ved trafikkert spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og utkobling av kjørestrømmen. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Gardermobanen og Dovrebanen, kan de togfrie periodene ikke være lengre enn høyst nødvendig. Derfor jobbes det døgnkontinuerlig.

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Bane NOR beklager ulemper som følge av utbyggingen gjennom Eidsvoll, og vi takker for din tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby dobbeltspor som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog i 2022/23.

Bane NOR forholder seg til retningslinje for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Eidsvoll kommune.

Dette skal vi gjøre: Sjekk din strekning

Nå har vi bygd ferdig det nye sporet mellom Venjar og Eidsvoll stasjon, og vi skal flytte togtrafikken fra det gamle til det nye sporet. I tida fram til neste høst skal den gamle traseen oppgraderes.

I den togfrie perioden blir det derfor stor aktivitet sør for stasjonen, samt ombyggingsarbeider inne på stasjonsområdet og et stykke inn på Hovedbanen. Det blir også arbeid som berører sporet ved Doknes og Langset.

Vi må utnytte den togfrie perioden fullt ut, og arbeidene følger en nøye planlagt tids- og rekkefølgeplan. Det er derfor ikke til å unngå at noen støyende arbeidsoperasjoner må gjøres på nattestid.

Med unntak av Wergelandstunnelen vil det være noe mindre omfang av støyende arbeid den siste helga (16.-17. oktober). Da gjøres det testing og sluttkontroll av anleggene, samt testkjøring med tog.

I tillegg til det som er beskrevet under, vil det være stor aktivitet med mindre støyende arbeider. Det vil også pågå ordinært anleggsarbeid på dagtid på steder som ikke er nevnt. Følg oss på Facebook for løpende oppdateringer underveis i arbeidsperioden.

Venjar-Ålborgveien bru: Lengst i sør ved Venjar blir det stor aktivitet med spor- og kontaktledningsarbeid, hvor anleggsmaskiner og skinnegående arbeidsmaskiner vil være i sving. Hovedtyngden av arbeidene gjøres fra lørdag 9. oktober fram til midt på dagen tirsdag.   

Den første helgen vil en skinnegående pakkmaskin som komprimerer pukken i sporet, være i aktivitet på strekningen - i første rekke på de fire nye bruene.

NB! Fra fredag 8. oktober og fram til medio november stenges Ålborgveien igjen for gjennomkjøring – først grunnet arbeidene i den togfrie perioden, deretter for oppgradering og asfaltering.

Ålborgveien bru-Eidsvoll stasjon: I løpet av perioden skal ca. 90 meter av den gamle Wergelandstunnelen mot sør rives. Det brukes en stor gravemaskin med en hydraulisk saks som «tygger» betong, samt pigghammere som gir en "hamrelyd". I tillegg blir det aktivitet med anleggsmaskiner og uttransport med lastebiler.

Avhengig av værdraget kan bankelydene fra rivingen høres i områder et godt stykke unna. Oppdatert informasjon om varigheten av disse arbeidene legges ut her og på Facebook-kontoen vår.

Oppdatert arbeidstid helga 15-17. oktober: Rivearbeidet avsluttes kl. 22.00 fredag, lørdag blir arbeidstiden kl. 07.00-20.00 og søndag kl. 07.00-22.00.

Mellom Wergelandstunnelen og stasjonen skal sporområdet bygges om. Dette innebærer riving av eksisterende spor, masseutskifting, bygging av nye spor og ombygging av anlegget for togenes kjørestrøm. Det blir stor aktivitet med anleggsmaskiner og skinnegående arbeidsmaskiner.

Hovedbanen ved Hunnsebettet: Her skal det gjøres diverse arbeider med anlegget for togenes kjørestrøm. Skinnegående arbeidsmaskiner vil være i aktivitet gjennom hele perioden.

Doknes: Over en strekning på snaue to km. nordover fra den nye kulverten ved Doknes, blir det gravearbeider og masseutskifting som berører dagens spor. Det blir aktivitet med anleggsmaskiner og skinnegående arbeidsmaskiner gjennom hele perioden.

Langset og Dorr: Fra nordsiden av Minnesund blir det ulike arbeider på hele strekningen fram til dagens enkeltspor slutter på Dorr. Hovedaktiviteten er utskifting av masser med bruk av anleggsmaskiner og lastebiltransport til og fra, tipping av masser og vibrering for å komprimere de utlagte massene.

Mye av arbeidet gjøres på dagtid, men i området mellom den gamle jernbanebrua og den gamle veibrua (Langset bru) skal det jobbes døgnkontinuerlig. Det kan medføre noe støy og vibrasjoner nattestid.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål knyttet til arbeidene, kan du ringe nabokontakt for strekningen Venjar-Doknes, Sjur Krogstie på telefon 957 91 669, eller nabokontakt for strekningen Sætre-Langset, Inger Strøm Flugsrud på telefon 480 48 376.

Kommende togfrie arbeidsperioder

Dette er den siste togfrie arbeidsperioden i 2021. Neste år er det togfrie helger 30. april-1. mai og 21.-22. mai, hvor Eidsvoll stasjon vil være åpen for togtrafikk mot syd.

Fra 9. august 2022 stenger vi i fire uker. Da gjør vi ferdig en stor ombygging av Eidsvoll stasjon, samtidig som vi åpner dobbeltsporet fram til stasjonen sydfra. Dette skjer altså 5. september 2022.

I oktober 2023 er dobbeltsporet fram til Langset også ferdig, inkl. Minnevika jernbanebru.