Informasjon til båtfolket

Vi oppfordrer alle som ferdes på Vorma om å overholde fartsgrensen på fem knop og utvise stor aktsomhet ved passering av anleggsområdet for Minnevika jernbanebru.

I resten av byggeperioden er det ikke planlagt arbeider som vil føre til stenging av seilingsleden over lengre tid. (Foto: Bane NOR)

I øyeblikket går seilingsleden mellom de to midlertidige fundamentene (søylegruppene) i midten av djupålen. Samtidig jobbes det fra flåte i nærheten av leden, og det er tidvis behov for å bruke ankere for å holde flåten stabil.

– Hvis flåten eller et annet fartøy ligger tett på leden, er det veldig bra dersom passerende båter prøver å oppnå kontakt, slik at gjennomseiling blir så trygg som mulig, sier Ronny Eirik Hansen, prosjektleder i Bane NOR.

I perioder hvor det er mindre aktivitet med arbeider fra flåten, kan vi dog ikke garantere at anrop direkte på VHF blir besvart.

– Vi vil likevel presisere at det er trygt å ferdes gjennom Minnevika så lenge båtfolket følger de anvisninger som er gitt, seiler mellom kardinalbøyene og respekterer fartsgrensen på fem knop, framholder Hansen.

Flytting av leden

I sommer skal vi jobbe på de to midlertidige fundamentene i hovedløpet. Det skal ikke arbeides samtidig på begge fundamentene, og leden kommer til å flyttes til høyre eller venstre for dagens løp, avhengig av hvilken side det jobbes på (se de blå pilene på figur under). Hvert av disse tre alternative løpene er minst 20 meter bredt.

I resten av prosjektperioden fram til Minnevika jernbanebru åpner i 2023, er det ikke planlagt arbeid som innebærer at vi må stenge leden over lengre tid.

Ved operasjoner som flytting av flåte/lekter eller flytting av leden, kan det hende leden stenges i kortere perioder. Da vil det ligge en båt i hver ende som gir instrukser til de som ønsker å passere.

I forbindelse med byggingen av Minnevika jernbanebru har Bane NOR og arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC løpende kontakt og formidler informasjon direkte til bl.a. båtforeningene som har tilknytning til Vorma/Minnesund.

Blir tilbakeført

Vi har fått spørsmål om utfyllingene og de ulike installasjonene som er etablert der Minnevika bru bygges. Alt dette er midlertidig og skal fjernes når prosjektet er ferdig, slik at elveløpet så mye som mulig blir tilbakeført til det opprinnelige.

Med andre ord blir det ikke noe igjen som kan være til hinder for vanngjennomstrømming og ferdsel på elva. Her er det fastsatt spesifikke krav som blir nøye fulgt opp av Statsforvalteren og NVE som faginstans.