Dette skjer syd for stasjonen

Nå legges skinner og sviller på det nye sporet syd for Eidsvoll stasjon. Samtidig trapper vi opp arbeidet med istandsetting av veger og tilstøtende arealer.

Slik ser det ut ved Eidsvoll prestegård og Wergelandstunnelen i dag. Nå blir det tilbakefylling og istandsetting. (Foto: Bane NOR)

Ålborgveien åpnes for trafikk tidlig i juli, men veien må dessverre stenges på nytt i 3-4 uker etter ferien. Da skal det kjøres inn masser, slik at veien kan bygges opp på nytt og til slutt asfalteres. Nøyaktig tidsrom for dette er ennå ikke fastsatt, men vi informerer om dette så tidlig som mulig. 

Fylling av masser over Wergelandstunnelen og tilbakeføring til opprinnelig terreng har startet opp og fortsetter etter ferien. Til høsten blir også området der brakkeriggen er plassert i dag, satt i stand. Brakkene fjernes før ferien. Den permanente traseen for Camilla Colletts veg blir opparbeidet og trolig åpnet i løpet september/oktober.

Områdene langs traseen hvor vi har fylt opp med overskuddsmasser, får tilbakeført et matjordlag på toppen og er planlagt satt i stand i løpet av høsten. Dersom det blir lange perioder med mye nedbør, kan dette påvirke framdriften. 

Arbeidene med sporet og de øvrige jernbanetekniske installasjonene vil pågå for fullt fram til midten av oktober. Da flyttes togtrafikken fra det gamle til det nye sporet. Deretter blir det gjort oppgraderinger og tilpasninger på den eksisterende traseen, og den gamle løsmassetunnelen avkortes med 90 meter. Fra august 2022 går togtrafikken mellom Venjar og Eidsvoll stasjon på ferdig dobbeltspor.