Dette skjer på prosjektet

Her finner du en kort status for arbeidene med dobbeltsporprosjektet Venjar-Langset pr. midten av mars 2021, samt informasjon om planlagte arbeider med vekt på perioden fram mot sommeren.

Fra arbeid med bygging av midlertidig spor på Kommisrud før jul. (Foto: Bojan Bamburac)

Venjar-Eidsvoll nord

Den 11. mars ble siste seksjon støpt på Wergelandstunnelen, og dermed har entreprenøren NCC avsluttet hovedtyngden av arbeidet med de store konstruksjonene på strekningen langs Gardermobanen. Fokuset dreier seg nå mer og mer mot arbeid med jernbanetekniske installasjoner.

I en togfri periode 17-20. april skal dagens sporveksel på Venjar erstattes med to nye, slik at skinnegående arbeidsmaskiner får tilkomst til å bygge spor i den nye traseen fram til Eidsvoll stasjon. Da er arbeidet med å legge ballastpukk og montere kontaktledningsmaster allerede godt i gang.

I oktober flyttes togtrafikken fra det gamle til det nye sporet mellom Venjar og Eidsvoll stasjon. Deretter blir det gjort oppgraderinger og tilpasninger på den eksisterende traseen, og den gamle løsmassetunnelen skal avkortes med 90 meter. Fra august 2022 går togtrafikken mellom Venjar og Eidsvoll stasjon på ferdig dobbeltspor.

Settes i stand

Nå som støpearbeidene er avsluttet, fortsetter NCC jobben med å fylle tilbake over Wergelandstunnelen. I løpet av sommeren settes arealene på overflaten i stand, og vi gjør så mye beplantning som vi rekker før vinteren. Mellom Venjar og Eidsvoll stasjon gjelder det samme for områder hvor det er fylt med overskuddsmasser, samt driftsveier og sidearealer langs sporet.

Framdriften er ennå ikke planlagt i detalj, og vi vil gi mer informasjon om disse arbeidene etter hvert som de skrider fram. Dersom du lurer på noe knyttet til din eiendom, kan du spørre nabokontakten vår.

Mange gleder seg til at Ålborgveien blir gjenåpnet gjennom anleggsområdet. Vi har et håp om at dette kan skje før skolestart i august, men vi kan ennå ikke bekrefte en dato for dette. Vi varsler nærmere bl.a. gjennom Facebook straks vi vet mer.

Midlertidige spor

Nordover fra Eidsvoll stasjon pågår det fortsatt en del anleggsvirksomhet. Blant annet legges det flere steder ned store stikkrenner med en diameter på 2,4 meter, som med dette er dimensjonert for maksimal nedbørsintensitet i et 200-årsperspektiv.

Flere steder pågår det arbeid med terrengforming langs Vorma. Hensikten er å myke opp fyllingsfronten slik at den framstår som mindre massiv, samtidig som det legges til rette for mer vegetasjon med tanke på dyre- og fuglelivet. Dessuten vil vannet bremses litt langs land, noe som forhåpentlig også vil være positivt for mudderbankene.    

I den togfrie perioden i april tar vi i bruk to «slenger» på Dovrebanen. Dette jernbaneuttrykket betyr at togtrafikken flyttes inn på et midlertidig spor på en kort strekning, slik at anleggsarbeid med nytt dobbeltspor kan begynne på utsiden mot elva. Dette skjer både på Kommisrud og på Sætre på den nordre entreprisen.

Eidsvoll nord – Langset

Den 8. mars ble den første av 21 seksjoner på Minnevika jernbanebru støpt. Dermed vil brua nå begynne å vokse fram i tida framover. Neste seksjon støpes etter planen tidlig i mai, og etter hvert vil intervallet mellom hver storstøp være 3-4 uker.

Hver støp med den store forskalingsvogna blir på 630 m3 og må gjennomføres i én sammenhengende operasjon. Hver gang det støpes starter derfor arbeidet tidlig om morgenen og pågår utover kvelden og natten. Vi forventer ikke at denne aktiviteten gir særlige støyulemper.

Ellers på parsellen hvor arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC er entreprenør, er de andre større konstruksjonene i stor grad ferdige. Dette gjelder blant annet brua under fylkesveibrua på Langset og kulverten på Kråkvål, hvor veien til eiendommene på østsiden av dobbeltsporet ble lagt om til ny trasé over taket på kulverten i januar.

Mengden av gjenstående grunnarbeid og massetransport blir også stadig mindre, men i tida framover blir det fortsatt noe anleggsvirksomhet fra Julsruddalsevja og opp til Langset/Dorr.

Kommende togfrie arbeidsperioder

20-21. mars (36 timer)
17-21. april (96 timer)
5-6. juni (36 timer) *
25-27. september (46 timer)
9-18. oktober (9 dager)

*) Eidsvoll stasjon er åpen for tog sørfra. I de øvrige periodene blir stasjonen stengt.