Spunte, grave, bore, hugge i Eidsvoll

I løpet av de fire dagene det vært stans i trafikken mellom Eidsvoll verk og Eidsvoll stasjon har det blitt spuntet, gravet, boret og hugget trær tett på sporet, i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor.

Siden natt til lørdag har det vært stans i trafikken mellom Eidsvoll verk og Eidsvoll stasjon mens Bane NOR og NCC Norge AS har jobbet i og nær sporet med nytt dobbeltspor. Av sikkerhetsgrunner har det vært nødvendig med full stans i togtrafikken og å koble ut kjørestrømmen.

Tirsdag 22. januar klokken 19:00 åpner Gardermobanen mellom Eidsvoll verk og Eidsvoll stasjon for trafikk igjen.

Sikrer med spunt

Tett på Nessa jernbanebru og Kvisldalen jernbanebru har det blitt spuntet og boret rørvegg. Det gjøres for å sikre grunnen nær dagens jernbane og anleggsområdet når fundamenteringsarbeidene går i gang for fullt framover.

Spunt er lange stålplater som blir brukt som en midlertidig eller permanent vegg for å holde løsmasser ute fra en byggegrop og for å sikre konstruksjoner i umiddelbar nærhet.

Det har også blitt satt opp en stødig sikringsskjerm mellom jernbanen og anleggsområdet ved Nessa, slik at togtrafikken kan gå som normalt mens anleggsarbeidene pågår.

Graving og hogst tett på

Ved Dønnum har gravemaskiner gravd vekk jordmassene rundt dagens jernbanekulvert, for å gjøre klar byggegropa til den nye jernbanekulvert som skal bygges tett på.  

Langs med hele jernbanesporet fra Eidsvoll verk til Eidsvoll har sporgeometrien på dagens jernbanespor blitt målt, for å få bekreftet at sporet står stabilt gjennom hele prosjektet.

På hver side av jernbanetunnelen inn mot Eidsvoll stasjon har det blitt hugget skog og rensket for kratt. Her gjøres det plass til deponier og det nye jernbanesporet.

Aktiviteter fram til sommeren

I løpet av de neste fire ukene nærmer dobbeltsporutbyggingen seg full produksjon.
Fram til sommeren 2019 utføres følgende aktiviteter mellom Venjar og Eidsvoll. 
Fundamenteringsarbeidene med de nye jernbanebruene ved Nessa og Kvisldalen og byggearbeidene med den nye kulverten på Dønnum går nå i gang for fullt. Kulverten på Dønnum har en byggetid på rundt et år.

Utgravingen av byggegropa for den nye jernbanetunnelen Wergelandstunnelen er gang nær Eidsvoll prestegård. I første omgang skal hele terrenget i en korridor på 35 meters bredde graves ned seks meter. Jordmassene skal legges langsmed byggegropa og fungere som støyskjerming for nabolaget i byggefasen.

I april går spuntarbeidene i gang, og å grave seg ned lag for lag. Byggegropa til løsmassetunnelen blir 400 meter lang, 11 meter bred og 22 meter dyp.  

Arbeidene med å lage adkomst til de nye jernbanebruene ved Mork og Ålborgvegen går snart i gang, og i løpet av våren starter også fundamenteringsarbeidene til brupilarene. Ved Bjerkegutua starter byggingen av ny driftsundergang i løpet av mars.  

Arbeidsperioder i 2019

Det vil være stans i togtrafikken på Gardermobanen og/eller Dovrebanen for natt- og helgearbeider flere perioder i 2019; fra 2. til 4. mars, fra 4. til 5. mai, fra 8. til 15. juni, fra 17. til 19. august og fra 14. til 16. september. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvilke arbeider som kan forventes når arbeidsperiodene nærmer seg.

Viktig brikke på Østlandet

Dobbeltsporutbyggingen på strekningen Venjar-Eidsvoll er planlagt ferdig i 2022. I 2023 er det sammenhengende dobbeltspor gjennom Eidsvoll, når strekningen mellom Eidsvoll og Langset står ferdig. Prosjektet vil bidra til bedre punktlighet, kortere reisetid og økt kapasitet, og er en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet.