Området rundt Eidsvoll prestegård

Mange lurer på hvordan området rundt prestegården blir når jernbanen åpner.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

For tiden er det full anleggsvirksomhet for det som skal bli Wergelandstunnelen under jordet på Eidsvoll prestegård. Store mengder løse masser graves ut og legges i massemottak i nærliggende raviner både på østsiden og på vestsiden av Gardermobanen. Etter anleggsslutt vil terrenget bygges opp igjen over tunnelen, og store deler av ravinene som er massemottak for overskuddsmasser vil bli nytt jordbruksareal.

Tunnelen bygges i åpen byggegrop gjennom hele platået. Selv om terrenget er senket med nesten seks meter, blir byggegropa likevel opptil 20 meter dyp. Det skal etableres en midlertidig bru for Camilla Collets veg på tvers av byggegropa. 

Det nye tunnelløpet vil komme tett på hovedhuset på Eidsvoll prestegård, og deler av prestegårdshagen er tatt i bruk som anleggsområde. Et stort antall gamle trær har blitt felt, hagedammen er borte, og terrenget er senket i den vestligste delen av hagen. Arbeidet med å forberede hagen for dette inngrepet startet allerede i 2016 med etablering av en erstatningsdam rett øst for hagen. Dette ble gjort fordi den gamle hagedammen var ynglested for en særlig stor lokal forekomst av småsalamander. For å gjøre det vanskeligere for salamander å havne ut i byggegropa på leting etter den gamle dammen, er det også satt opp et lavt stengsel mellom den nye dammen og anleggsområdet.

De neste forberedelsene til anleggsstart skjedde sommeren 2018, da enkelte busker og planter ble flyttet fra den delen av hagen som nå er anleggsområde, til den delen av hagen som får ligge i fred. Om disse klarer seg godt i anleggsperioden vil de bli brukt ved istandsetting av hagen når anleggsperioden er over. Alle busker og trær ble artsbestemt og målt inn med nøyaktig kartfesting før arbeidene startet opp. Dette blir lagt til grunn for restaureringen som skal skje når anleggsperioden er over.