Nabomøte 28. mars 2019

Et tjuetalls mennesker møtte fram da Bane NOR holdt nabomøte for Venjar-Langset. Det kom mange gode innspill og spørsmål under møtet. Her er en kort oppsummering av spørsmål og svar - og presentasjonen som ble holdt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Wergelandstunnelen_700.jpg

-Hvorfor kappes Wergelandstunnelen?
 - Wergelandstunelen søndre ende ble bygget etter ett ras. Denne delen, som er cirka 90 meter, har vist seg å være av dårlig kvalitet og medfører unødvendige drifts- og vedlikeholdskostnader.

-Hvorfor fylle opp ravinedaler (de er jo så fine)?
-Store samferdselsprosjekter har behov for å minimalisere transport og i fokusere på tiltak for å redusere miljøbelastninger. Det er avklart med myndigheter at overskuddsmasser deponeres lokalt og ravinedaler langs banen ble valgt.

-Hvilke veier blir spunt til Wergeland transportert inn?
-På Ålborgvegen fra Eidsvollvegen.

Midlertidig bru Camilla Colletsvei:
-Hvor lenge blir den værende?
-Høsten 2021

-Hva med gående over brua?
-Myke trafikanter vil bli skilt fra anleggstrafikk

-Blir veilyset ivaretatt?
-Ja, dette er ivaretatt i kontraktene våre.

Blir det ferie på anlegget?
-I påskeuka og gjennom tre ukers sommerferie er det sterkt redusert virksomhet.
Ved Dønnum blir det aktivitet i sommerferien.

-Hvordan blir beplantingen på prestegården?
-Vi har dokumentert hagen med slik den var rett før vi vi startet arbeidet, blant annet med innmåling og artsbestemmelser av planter, trær, og innmåling av dam, gjerder osv.  Rekonstruksjonen av hagen vil bli basert på disse registreringene.

Trafikksikkerhet
-Dønnumskia – ønske om bedre sikring av veien vinterstid for myke trafikanter.
-Vi skal ta dette opp med Statens vegvesen, og vil ha fokus på dette før vinteren 2019/2020.

Kosting av veier, støvbinding ol.
-NCC koster jevnlig (har en hjullaster utsyrt med kost og oppsamler)

Presentasjonen fra møtet ligger vedlagt.