Venjar - Langset: endringer i reguleringsplanene gir begrenset høringsrunde

På bakgrunn av sikkerhetsmessige krav knyttet til geotekniske forhold foreslår Bane NOR enkelte endringer i reguleringsplanene for Venjar-Eidsvoll og Eidsvoll-Langset. Disse sendes nå ut på en begrenset høring til berørte.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, jfr. § 12-1 og § 12-8 varsles med dette oppstart av arbeid med mindre endring av reguleringsplan for Gardermobanen Venjar – Eidsvoll i Eidsvoll kommune, vedtatt av Eidsvoll kommune 6. september 2016, og reguleringsplan for Dovrebanen Eidsvoll – Langset, vedtatt av Eidsvoll kommune 18. oktober 2016.

Saken vil primært bli vurdert behandlet som mindre reguleringsendring iht. plan- og bygningsloven §12-14, forutsatt at det ikke kommer inn tungtveiende grunner som tilsier noe annet. Da vil dette være å regne som et ordinært varsel om oppstart av endring av reguleringsplan.

Alle endringer som er angitt er en konsekvens av sikkerhetsmessige krav knyttet til geotekniske forhold. Tiltakene er helt nødvendig for å oppfylle disse krav og må gjennomføres. Årsaken til at dette ikke er innarbeidet i det opprinnelige planforslaget er at Bane NOR har fått bedre geoteknisk grunnlag som medfører en justering av tiltaket. 

Varselet er også annonsert i Eidsvoll og Ullensaker blad 23. mai 2017

Dette er endringene mellom Venjar og Eidsvoll stasjon:

 • Ved Kviseldalen bru, på gnr. 145 bnr. 2, er det behov for en noe større motfylling rundt nordre brukar for å sikre oppfyllelse av geotekniske sikkerhetskrav, se pkt. 1 på kartvedlegg nr. 1. Konsekvensen for eiendommen er at den vei som går i området heves. Tiltaket ligger innenfor det regulerte område.
 • Ved Ålborgveien er det behov for:
  • å fjerne garasje/luteriet på gnr. 147 bnr 39, se pkt. 1 på kartvedlegg 2. Konsekvenser for eier er reetablering et annet sted. Erstatning vil være i samsvar med ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Tiltaket ligger innenfor reguleringsplanområdet.
  • å utvide fyllingsfot i forbindelse med heving av veien, gnr 147 bnr. 1, se pkt. 2 på kartvedlegg 2. Konsekvenser for grunneier vil være en økt veifylling på eiendommen. Deler av den nye fyllingen ligger utenfor reguleringsplanområdet.
  • å heve Ålborgveien i en strekning av 200 meter på gnr. 510 bnr. 1 mellom pkt. 1 og pkt. 2 på kartvedlegg 2. Konsekvenser etter tiltaket for grunneier vil være at veien er stengt i en periode. Tiltaket ligger innenfor reguleringsplanområdet.
 • Ved søndre tunnelinngang for eksisterende løsmassetunell er det behov for å etablere ny mast for signal, se pkt. 3 på karvedlegg 2. Denne flyttes fra jordet over tunell i dag til Bane NOR sin eiendom. Tiltaket er innenfor reguleringsplanområdet. 
 • Ved Prestbakken, gnr. 63 bnr. 47, er det behov for å endre helningen på skråning ut mot deponiområde, se pkt. 4 på kartvedlegg nr. 2. Konsekvensen av tiltaket er at noe dyrket mark vil få en dårligere arrondering på eiendommen. Tiltaket innebærer også en endring for gnr. 63 bnr. 24, Camilla Colletts vei 34, ved at veitrase til denne eiendom endres. Tiltaket innebærer en utvidelse av reguleringsplanområdet. Arealbruken er midlertidig.

Her kan du laste ned de relevante dokumentene for Venjar-Eidsvoll stasjon:

Dette er endringene mellom Eidsvoll stasjon og Langset:

 • Ved Kommisrud er det behov for en endret skråning da eksisterende skråning ikke vil oppfylle geotekniske sikkerhetskrav, se pkt. 1 på kartvedlegg nr. 1. Berørt eiendom er gnr. 56 bnr 5. Tiltaket berører dyrket mark midlertidig og ligger utenfor opprinnelig regulert område.
 • Doknesevja bru rives og erstattes med ny bru, se pkt. 2 på kartvedlegg nr. 1. Vurdering av brua som viltpassasje er tatt opp i kommunestyret i forbindelse med vedtak av reguleringsplanen. Med bakgrunn i at det er ønskelig med en viltpassasje med større lysåpning bygges ny bru. Brua ligger på Bane NOR sin grunn og ligger innenfor vedtatt reguleringsplanområde.
 • Endret trase for drift- og turvei til signalhus på Doknes, se pkt. 3 på kartvedlegg nr. 1. Vei og plassering av signalhus endres for bedre tilpasning til området, gnr. 53 bnr. 2. Endringen ligger innenfor reguleringsplanområdet. Gnr. 52 bnr. 2 berøres i forbindelse med samme endring. Denne endring ligger utenfor reguleringsplanområdet.
 • Ved renseanlegget på Minnesund er det behov for å øke fyllingen mot renseanlegget, gnr. 186 bnr. 60, se pkt. 1 på kartvedlegg nr. 2. Dette medfører at garasjen på eiendommen må rives. Renseanlegget eies av Eidsvoll kommune. Endringen ligger innenfor reguleringsplanområdet.

Varsel om disse endringer sendes til berørte grunneiere, interesseorganisasjoner og offentlige etater.

Her kan du laste ned de relevante dokumentene for Eidsvoll-Langset:

Spørsmål?
Eventuelle spørsmål kan rettes til Bane NOR på telefon 958 24 160 eller på e-post: venjar.soerli@banenor.no

Frist for merknader
Frist for å komme med merknader settes til 2. juni 2017. Merknader sendes skriftlig til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar eller på e-post til postmottak@banenor.no

Vennligst merk henvendelsen med henholdsvis «Saksnummer 201600989 Planforslaget Venjar Eidsvolll» og «Saksnummer 201600988 Planforslaget Eidsvoll – Langset».