Vedtatt reguleringsplan Venjar-Eidsvoll stasjon

Reguleringsplan for nytt dobbeltspor på Gardermobanen fra Venjar til Eidsvoll stasjon, ble vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 6. september 2016.

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI til Fylkesmannen i Akershus

Eventuell klage må sendes skriftlig til Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL, eller til post@eidsvoll.kommune.no innen 12. november 2016.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3.

Vedtatt reguleringsplan - bestemmelser

Sammenstilling av høringsuttalelser