Planprosessen

Reguleringsplanen for Venjar til Eidsvoll stasjon og reguleringsplanen fra Eidsvoll til Langset ble begge behandlet og vedtatt av kommunestyret i Eidsvoll i 2016. Her kan du lese mer om planprosessen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en plan for utforming og bruk av grunn, bebyggelse og det ytre miljø innenfor et nærmere avgrenset område. Reguleringsplanen bygger på en tidligere vedtatt kommunedelplan, hvor det er fastsatt en korridor for traséen.

En vedtatt reguleringsplan er rettslig bindende for alle tiltak innenfor planområdet. Reguleringsplanen gir rettigheter til å utnytte arealene slik planen viser og adgang til å foreta en evt. ekspropriasjon.

Dette fastsettes bl.a. i reguleringsplanen:

· Byggegrenser og hvilke arealer som berøres av utbyggingen.
· Hva de ulike arealdelene kan brukes til.
· Utforming av ferdig anlegg.
· Grenseverdier for støy og vibrasjoner fra ferdig anlegg, samt i anleggsperioden.

Jernbaneverket utarbeider forslag til reguleringsplan, som legges ut til offentlig ettersyn slik at alle berørte kan komme med merknader til planen innen en gitt frist. Jernbaneverket gjennomgår og kommenterer alle innkomne merknader og gjør evt. tilpasninger i planen, før planen til slutt behandles politisk i kommunen og kommunestyret fatter endelig og bindende vedtak.

Planprosessen hittil

Her finner du en oppsummering av tidligere planer og prosessen fram til nå for strekningen Venjar-Eidsvoll-Langset.

Kommunedelplan:

Trasékorridoren på hele strekningen fra Eidsvoll stasjon til Langset ble fastsatt i en kommunedelplan i 2009, etter en omfattende prosess med vurderinger av bl.a. tekniske og økonomiske konsekvenser og virkninger for miljø og samfunn ved ulike alternativer.

Traséorridoren som ble fastsatt i kommunedelplanen var inntil 100 meter bred, og i henhold til Plan- og bygningsloven er man i det videre planarbeidet forpliktet til å holde seg innenfor denne.

Reguleringsplan Eidsvoll st. – Dokknes:

Denne planen, som ble vedtatt av Eidsvoll kommune i februar 2010, gjaldt etablering av et kryssingsspor nord for stasjonen. Dette var planlagt innlemmet i framtidig dobbeltspor.

Reguleringsplan  Eidsvoll st. – Kommisrud:

Togpendelen Larvik-Lillehammer ble fra desember 2014 delt i to: Larvik-Eidsvoll og Drammen-Lillehammer. Forutsetningen for å få dette til var bygging av et nytt vendespor ved Eidsvoll stasjon for å kunne snu flere tog.

Reguleringsplanen fra 2010 ble oppdatert for å kunne bygge vendespor, samt bl.a. utvide plattformene inne på stasjonen. Planen ble vedtatt i mars 2013, og vendesporet stod ferdig til bruk fra ruteendringen før jul i 2014.


Trukket forslag til reguleringsplan Kommisrud – Kråkvål:

Dette forslaget til reguleringsplan ble fremmet samtidig med ovennevnte, bl.a. med tanke på å utnytte overskuddsmasser fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen til utfylling.

I januar 2013 besluttet Jernbaneverket imidlertid å trekke forslaget, bl.a. fordi dette ble vanskelig å tilpasse framdriften på Fellesprosjektet, samtidig som man ønsket å unngå at innsigelser til denne planen skulle stanse behandlingen av vendesporplanen.

Videre ønsket Jernbaneverket å se på muligheten for å justere traseen på deler av strekningen, bl.a. med tanke på å redusere omfanget av utfylling i Vorma. Dette krever at denne strekningen ses i sammenheng med kryssingen av Minnesund og utformingen av den nye brua.

Utfylling Kommesrud - Dokknes:

Etter at forannevnte forslag ble trukket, var reguleringsplanen fra 2010 fortsatt gjeldende for strekningen Kommesrud-Dokknes. I 2014 og 2015 ble det her fylt ut med masser fra Fellesprosjektet, noe som var i henhold til denne planen og selvsagt i forståelse med Eidsvoll kommune. Innenfor rammene av kommunedelplanen setter denne utfyllingen ikke føringer for trasévalget videre nordover.

Planprogram for ny reguleringsplan Venjar-Eidsvoll og Eidsvoll-Langset: 

I mars 2015 varslet Jernbaneverket oppstart av arbeidet med reguleringsplan for Eidsvoll-Langset, samt strekningen Venjar-Eidsvoll stasjon, hvor det også kun er enkeltspor i dag.  Målet er at reguleringsplanene skal være endelig fastsatt i løpet av 2016.

Ved kunngjøringen ble det lagt fram et planprogram, som beskriver hvilke traséalternativer og hvilke temaer som skal utredes i løpet av planarbeidet og hvordan dette skal gjøres. Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn og vedtatt av kommunestyret i Eidsvoll 16. juni 2015.

Den nye reguleringsplanen inkluderer også strekningen fra Eidsvoll stasjon til Dokknes, hvor det som nevnt er gjort utfylling etter tidligere plan.  Dette gjøres bl.a. for at eventuelle avbøtende tiltak, miljøtiltak osv. som blir fastsatt i den nye reguleringsplanen, også skal gjelde denne strekningen.