Forslag til reguleringsplaner for Venjar–Eidsvoll stasjon–Langset

Fra 8. april til 27. mai legger Jernbaneverket ut forslag til reguleringsplaner for dobbeltspor på Gardermobanen fra Venjar til Eidsvoll stasjon og på Dovrebanen fra Eidsvoll stasjon til Langset til offentlig ettersyn. Planforslaget er utarbeidet i samarbeid med Eidsvoll kommune. Her finner du alle dokumentene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planforslagene, som er utarbeidet i samarbeid med Eidsvoll kommune, legger til rette for utbygging og drift av nytt dobbeltspor på en 11,5 km lang strekning. Mellom Venjar og Eidsvoll stasjon er det fire jernbanebruer og en løsmassetunnel ved Eidsvoll prestegård. Ved Minnesund er det en 860 meter lang bru over Vorma. Nytt dobbeltspor fra Venjar til Langset er planlagt å stå ferdig til 2023.

Planforslagene omfatter i tillegg til areal for ny jernbane også nødvendig omlegging av veger, midlertidige anleggsområder samt områder for lagring av overskuddsmasser. Det planlegges også støytiltak og omfattende vilttiltak med viltgjerder og flere faunapassasjer over/under nytt dobbeltspor. Fra Eidsvoll stasjon til Minnesund blir det tilrettelagt for turveg, som over en lengre strekning også er driftsveg for jernbanen. Nedlagt jernbane brukes dels til tur-/driftsveg og dels til oppfylling for dyrking.

Parallelt med forslaget til reguleringsplaner er det utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsfasen. Planen anviser tiltak for å minske ulempene som følger av denne type anlegg.

Høringsperiode

Forslag til reguleringsplaner med planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser og tilhørende dokumenter legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 8. april – 27. mai 2016.  

Hvor finnes dokumentene?

Plandokumentene er tilgjengelige på rådhuset i Eidsvoll og resepsjonen i Trondheimsvegen 612, Minnesund (Fellesprosjektet), på Eidsvoll kommunes hjemmesider www.eidsvoll.kommune.no og på Jernbaneverkets hjemmesider www.jernbaneverket.no

Informasjonsmøte

Det inviteres til informasjonsmøte om planene torsdag 28. april fra 18:00 til 20:00 på den gamle vegkroa på Fellesprosjektet, Trondheimsvegen 612, Minnesund.

Spørsmål om reguleringsplanene?

Eventuelle spørsmål kan rettes til Jernbaneverket på telefon 400 27 501 eller epost: Venjar.Soerli@jbv.no

Merknader til planene?

Frist for å komme med merknader er 27. mai 2016. Merknader sendes skriftlig til Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar eller på epost til postmottak@jbv.no

Vennligst merk henvendelsen med henholdsvis «Saksnummer 201505170 Planforslag Venjar – Eidsvoll stasjon» og «Saksnummer 201500832 Planforslag for Eidsvoll stasjon – Langset».

Last ned dokumentene

Reguleringsplanene presenterer Jernbaneverkets forslag til hvordan utbyggingen av dobbeltspor vil foregå og hvordan det vil påvirke omgivelsene. Omverdenen inviteres til å komme med sine innspill til planen for Venjar-Eidsvoll stasjon og til planen for Eidsvoll stasjon-Langset før høringsfristen 27. mai

De andre dokumentene som følger med utdyper de temaene som står beskrevet i reguleringsplanen og gir nødvendig bakgrunnsinformasjon. Under finner du lenker til de ulike dokumentene og litt mer informasjon om hvert enkelt.

Felles for Venjar-Langset

  • Miljøoppfølgingsplanen (MOP) tar for seg anleggsfasen, med mål om å bidra til å minske ulempene på ytre miljø. Miljøoppfølgingsplanen følger reguleringsplanen på høring og offentlig ettersyn. Merknader til planen vurderes og innarbeides i endelig utgave, og bringes videre inn i prosjekteringsfasen for anlegget.
  • Formingsveileder Gardermobanen/Dovrebanen: forteller mer om hvordan utformingen av det nye dobbeltsporet skal se ut
  • Forurenset grunn Venjar-Langset: Miljørapport som vurderer potensielt forurenset grunn innenfor eller i nærheten av jernbanetraseene og hvordan forurensede masser skal håndteres
  • Områdestabilitet Venjar-Langset: Vurdering av områdestabiliteten langs traseen og resultatet av grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger av områdestabiliteten på østsiden av Vorma.  
  • Registreringsrapport for kulturminner Venjar-Langset: Rapporten er utarbeidet av Akershus Fylkeskommune og oppsummerer kulturminneundersøkelsene som er gjort.
  • ROS-analyse for Venjar-Langset: Rapport som vurderer risiko og sårbarhet for samfunnsinteresser i prosjektet
  • Støy og vibrasjoner Venjar-Langset: Rapport vurderer støybelastningen i anleggsfasen (luftbåren støy og vibrasjoner i grunnen) og tar høyde for støyberegning for ferdig anlegg helt fram til 2050. Støykartet må sees i sammenheng med rapporten og forslaget til reguleringsplan.
  • Vilttiltak Venjar-Langset: Rapporten vurderer hvordan vilt skal ivaretas på best mulig måte der hvor nytt dobbeltspor bygges.

Venjar–Eidsvoll stasjon

Eidsvoll stasjon–Langset: