Eidsvoll-Langset: Endringer i planforslaget gir begrenset høringsrunde

På grunnlag av uttalelser under høring og offentlig ettersyn av planforslaget for Eidsvoll-Langset foreslår Jernbaneverket enkelte endringer i forslaget til reguleringsplan. Disse sendes nå ut på en begrenset høring til berørte.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dette er endringene:

  • Ved Doknes er det behov for å utvide planområdet til også å omfatte del av Doknesgutua (privat kjøreveg) fra atkomsten til eiendommen gnr 52 bnr 18 til ned til eiendommen gnr 53 bnr 2. Årsaken til at dette ikke er innarbeidet i det opprinnelige planforslaget, er at Jernbaneverket satt på uriktige opplysninger om eierforholdene til denne delen av vegen.
  • Ved Statnett sitt anlegg ved Minnesund er det behov for å utvide planområdet til å omfatte hele Kråkvålvegen (privat kjøreveg). Årsaken til at dette ikke er innarbeidet i det opprinnelige planforslaget er at Jernbaneverket satt på uriktige opplysninger om eierforholdene til denne delen av vegen.
  • Eksisterende jernbanebru ved Minnesund er nå tatt med i planforslaget og foreslås bevart.
  • Reguleringsbestemmelsene for turveger er detaljert noe mer med hensyn til funksjon og standard.

Disse endringsforslagene sendes til berørte grunneiere, interesseorganisasjoner, offentlige etater, Statnett, Mjøssamlingene og AS Oplandske Dampskibselskap. Frist for å komme med eventuelle merknader er mandag 1. august 2016.

Her kan du laste ned de relevante dokumentene: