Venter med planen for nordre del

Strekningen langs Vorma er inndelt i to reguleringsplaner. Den sydligste planen (Eidsvoll stasjon-Kommesrud) skasluttbehandles nå av kommunen, mens Jernbaneverket har valgt å vente med den nordlige planen (Kommesrud-Kråkvål).

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Slik er inndelingen av de to planområdene. - Den sydlige planen omfatter bygging av nye vendespor nord for stasjonen. Vendesporene må stå ferdige til desember 2014 av hensyn til den utvidelsen av rutetilbudet som da skal innføres. Derfor er vi avhengige av at denne planen ferdigbehandles raskt, sier prosjektleder Anne Braaten i Jernbaneverket. Planen er nå oversendt Eidsvoll kommune for sluttbehandling.

- Reguleringsplan for den nordre delen ble fremmet samtidig fordi vi blant annet ønsket å utnytte overskuddsmasser fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen til utfylling i traseen, med adkomst fra nord. Fordi planprosessen har tatt lang tid, er dette ikke lenger mulig å tilpasse framdriften på Fellesprosjektet, opplyser Braaten.

Mange hensyn
- Vi har derfor valgt å ikke legge planen fram for sluttbehandling nå, men isteden legge en revidert plan fram for offentlig ettersyn på et seinere tidspunkt, sier hun og framholder at det også er flere andre hensyn som har bidratt til denne avgjørelsen:

- Gjennom merknadene har vi fått flere innspill om en justering av traseen mellom Julsruddalsevja og Dytterudevja. Vi ønsker å vurdere mulighetene for dette, men da må vi se traseen på den nevnte strekningen i sammenheng med kryssingen av Minnesund og utformingen av den nye brua. Derfor vil vi lage en samlet reguleringsplan for hele strekningen fra Kommesrud til Langset, sier Braaten.

- Sentrale faktorer som kan nevnes i denne sammenhengen, er bl.a. å sørge for at linjeføringen for dobbeltsporet tilfredsstiller alle tekniske krav for en hastighetsstandard Prosjektleder Anne Braaten (Foto: Knut Opeide)på 200 km/t. Dessuten er det viktig at vi ser brufundamenter og fyllinger i sammenheng når påvirkningen av strømforholdene i Vorma skal vurderes, legger hun til.

NTP vedtas i juni
- I juni i år skal Stortinget vedta Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-23, som vil danne grunnlag for videre prioriteringer og bevilgninger over statsbudsjettet. Når utbygging av strekningen er forankret gjennom denne prosessen, vil vi fremme ny reguleringsplan for offentlig ettersyn.

- Jeg tror det vil være positivt for kvaliteten på planen at vi bruker ekstra tid. Det negative er at noen berørte grunneiere må vente lenger på endelige avklaringer, men Jernbaneverket vil forsøke å minimere disse ulempene så langt det lar seg gjøre innenfor de rammebetingelsene som finnes, framholder prosjektleder Anne Braaten.


Innsigelser til reguleringsplanene


Både NVE og Fylkesmannen i fremmet i fjor innsigelser til begge reguleringsplanene langs Vorma. NVE har senere trukket sin innsigelse, mens Fylkesmannens innsigelse pr. i dag er opprettholdt.

Denne innsigelsen gjelder med andre ord også reguleringsplanen for Eidsvoll stasjon-Kommesrud, som nå er til sluttbehandling i Eidsvoll kommune. Denne planen kan ikke bli endelig vedtatt så lenge en innsigelse foreligger.

- Grunnlaget for innsigelsen fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen er et ønske om utfyllende dokumentasjon av de avbøtende tiltakene som skal redusere skadevirkninger på natur, miljø og omgivelser, opplyser prosjekteringsleder Henning Johnsen i Jernbaneverket.

- Jernbaneverket og Fylkesmannen har en løpende dialog i saken, og vi opprettholder kommunikasjonen for å forsøke å etterkomme de framlagte dokumentasjonskravene slik at innsigelsen evt. kan trekkes. I motsatt fall må partene møtes til mekling, sier Johnsen.

Innsigelsen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var basert på bekymring for overflateutglidninger og områdestabiliteten på østsiden av Vorma, i og med at foreslåtte fyllinger langs vestsiden av elva innebærer en viss innsnevring av elveløpet.

Jernbaneverket har innarbeidet i planbestemmelsene at disse forholdene skal overvåkes i tida etter at anlegget står ferdig, og at det skal treffes tiltak på østre bredd dersom dette viser seg nødvendig. NVE har trukket sin innsigelse på grunnlag av dette.

   

Fakta om planene og prosessen


Reguleringsplan for strekningen Eidsvoll-Dokknes (ca. tre km), som ble vedtatt i 2010, gir Jernbaneverket mulighet til å begynne på fyllingen for framtidig dobbeltspor på denne strekningen.

I juni 2012 la Jernbaneverket fram forslag til to nye reguleringsplaner som lå ute til offentlig ettersyn med merknadsfrist 28. august 2012:

1) Eidsvoll stasjon-Kommesrud (ca. to km), som bl.a. omfatter bygging av nye vendespor nord for stasjonen. De nye vendesporene er en viktig forutsetning for et utvidet rutetilbud som skal innføres i desember 2014.

Planen innebærer en oppdatering av reguleringsplanen fra 2010, med bl.a. noe større areal for anleggsgjennomføringen. I tillegg kommer utvidelse av plattformene inne på selve stasjonen.

Planen for Eidsvoll stasjon-Kommesrud er oversendt Eidsvoll kommune for sluttbehandling. Planen ble behandlet i Utvalg for næring, plan og miljø 22. januar 2013 og ventes å komme opp i kommunestyret 12. februar.

2) Kommesrud-Kråkvål (ca. fem km). Planområdet er en oppdatering av nordre del av vedtatt plan for Eidsvoll-Dokknes, samt ny plan for strekningen videre til Kråkvål like syd for Minnesund.

Jernbaneverket har besluttet å ikke fremme denne planen for sluttbehandling nå. En revidert plan som omfatter strekningen helt fram til Langset på østsiden av Minnesund, vil bli lagt fram senere. Det vil da bli en ny runde med offentlig ettersyn for denne planen.

Innsigelser:  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) fremmet i fjor høst innsigelser til begge planene. NVE har senere trukket sin innsigelse, mens innsigelsen fra FMOA pr. i dag er opprettholdt. Reguleringsplanen for Eidsvoll stasjon-Kommesrud blir ikke gyldig med mindre også denne innsigelsen trekkes, eller saken løses gjennom megling.