Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan (detaljregulering) for nytt dobbeltspor på Dovrebanen på strekningen Eidsvoll – Kråkvål i Eidsvoll kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det at Jernbaneverket starter arbeidet med reguleringsplan for bygging av nytt dobbeltspor på Dovrebanen på strekningen Eidsvoll – Kråkvål i Eidsvoll kommune.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for en del av sammenhengende dobbeltsporet jernbane mellom Oslo og Hamar. Med dobbeltspor reduseres reisetiden for persontog mellom Oslo og Hamar ned til en time, antall togavganger kan dobles og det blir færre forsinkelser. Planarbeidet omfatter også nye vendespor nord for Eidsvoll stasjon. Parsellen er 6 kilometer lang.

Planarbeidet skal fastsette lokalisering av sporene og nødvendige driftsveger, etterbruk av nedlagt jernbane og løsninger for anleggsatkomster, rigg- og anleggsområder. Hensynet til Vorma og massestabilitet (geoteknikk og vannhåndtering) vil være sentralt i planarbeidet.

Jernbaneverket er tiltakshaver. Jernbaneverket forestår også arbeidet med reguleringsplan, i samråd med Eidsvoll kommune, i hht plan- og bygningsloven § 3-7, tredje ledd. Kommunen er forutsatt å vedta planen.

Planarbeidet er forankret i godkjent kommunedelplan. Konsekvensene av tiltaket er tilstrekkelig utredet i tilknytning til kommunedelplanen, slik at reguleringsplanen ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Reguleringsplanen vil i sin helhet omfatte og erstatte reguleringsplanen for et 3 km langt kryssingsspor på strekningen Eidsvoll – Dokknes, vedtatt 11.02.2009.

Planområdet som nå varsles omfatter areal til anleggsgjennomføring, i tillegg til ferdig anlegg.

De som har synspunkter og opplysninger som kan være viktige for planarbeidet, herunder hensyn som bør ivaretas, kan henvende seg skriftlig til Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR Att: Henning Johnsen, innen 31.10.11. Det blir avholdt informasjonsmøte på Fellesprosjektets anlegg på Minnesund Kro onsdag 19. oktober kl 18.00.

I tiden framover vil det bli foretatt registreringer og tekniske undersøkelser, slik som innmålinger og grunnundersøkelser. Berørte grunneiere gjøres kjent med at personale fra Jernbaneverket vil utføre oppmålingsarbeider i medhold av signalloven av 9. juli 1923 og oreigningsloven av 23. oktober 1959. Akershus fylkeskommune vil i tillegg gjennomføre kulturminneregistreringer i henhold til kulturminneloven. På dyrka mark kan disse undersøkelsene også omfatte sjakting med gravemaskin. Grunneiere vil bli kontaktet i forkant.

Kontaktperson i Jernbaneverket er Henning Johnsen, e-post henning.johnsen@jbv.no.