Reguleringsplan for Eidsvoll-Dokknes ute på høring

19. august legger Jernbaneverket ut forslag til reguleringsplan for Dovrebanen Eidsvoll – Dokknes i Eidsvoll kommune til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. Planen omfatter en om lag 3,3 km lang strekning av Dovrebanen fra Eidsvoll stasjon og nordover.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dagens buttspor i nordenden av Eidsvoll stasjon. Foto: Jan Ausland.Strekningen skal bygges ut i etapper, og reguleringsplanen omfatter alle etappene. I første omgang etableres en fylling som grunnlag for et langt kryssingsspor. Dernest bygges kryssingssporet og et nytt spor i traseen for fremtidig dobbeltspor, mens eksisterende spor fortsatt er i drift. Til slutt etableres et komplett, nytt dobbeltspor på strekningen. Da vil deler av eksisterende jernbanetrasé benyttes som driftsvei for jernbanen og turvei for allmennheten.

Planen omfatter også anleggsatkomst til området via Botshaugtangen ved Eidsvoll stasjon. Reguleringsplanen behandles etter § 3-7 i plan- og bygningsloven etter avtale med Eidsvoll kommune. Dette innebærer at Jernbaneverket har organisert planarbeidet og utarbeidet planforslag i samråd med kommunen. Etaten legger også planen ut til offentlig ettersyn, mens kommunen sluttbehandler og vedtar reguleringsplanen.

Miljøplan
For å ivareta miljøhensyn under byggefasen, er det også laget en plan for håndtering av ytre miljø. I denne planen inngår blant annet forhold som støy og informasjon til naboer, fugleliv og vannkvalitet og trafikkavvikling. Planene ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 19. august til 1. oktober 2009 på Rådhuset i Eidsvoll kommune, teknisk etat. Planmaterialet finner du til høyre i denne saken, og det er også lagt ut på nettsiden til Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Se www.e6-dovrebanen.no

Frist for å komme med merknader er satt til 1. oktober 2009.