Første arbeider på Eidsvoll-Dokknes gjennomført

Jernbaneverket planlegger anleggstart for den 3 km lange strekningen Eidsvoll-Dokknes i januar. Som en del av forberedelsene ble det lagt inn en undergang under jernbanesporene like nord for Eidsvoll stasjon i september.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Første persontog passerer den nye undergangen ved Eidsvoll stasjon. Foto: Norfilm AS.Undergangen skal i første omgang benyttes til planfri kryssing av sporene for den fremtidige anleggstrafikken, men vil senere inngå som en del av en ny turvei langs Vorma.  Før kulverten ble lagt inn  helgen 26. og 27. september, var det nødvendig å gjøre forberedelser til arbeidene. Det foregikk derfor også nattarbeid fra og med mandag 21. september og ut uken.

  • Hvorfor nattarbeider?
    Ved arbeider på, eller i nærheten av jernbanespor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken. I tillegg må kjørestrømmen kobles ut. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen er det derfor mest hensiktsmessig å utføre slike arbeider i perioder med liten trafikk.