Mange merknader langs Vorma

Mange har benyttet seg av muligheten for å komme med merknader til reguleringsplanene for vendesporprosjektet og nytt dobbeltspor på strekningen mellom Eidsvoll stasjon og Kråkvål like sør for Minnesund.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjekteringsleder Henning Johnsen med noen av plandokumentene. (Foto: Olav Nordli)- Fristen var 28. august 2012. Eidsvoll kommune, som behandlet sin merknad politisk, ble innvilget forlenget frist sammen med noen andre etater. Totalt har det kommet inn 32 merknader til planene, opplyser prosjekteringsleder Henning Johnsen i Jernbaneverket. 

I høringsperioden har Jernbaneverket for øvrig hatt tre åpne informasjonsmøter hvor planforslagene er gjennomgått. Dette var den 26. juni for strekningen Eidsvoll stasjon-Kommesrud, samt 20. juni og 21. august for Kommesrud-Kråkvål.

Prosessen videre
- Neste skritt i planprosessen er at Jernbaneverket går nøye gjennom alle innkomne merknader. Vi vil kommentere hver enkelt merknad og vurdere om vi skal gjøre justeringer av planforslaget. Deretter legges planen og merknadene fram for sluttbehandling i kommunen, fortsetter Johnsen.
- Jeg gjør oppmerksom på at vi ikke sender skriftlige svar direkte til innsenderne av merknader. Våre vurderinger vil kun framgå av det planmaterialet som utarbeides, legger han til.

Hensynet til elva
 - Vi har registrert at planen har skapt stort engasjement, noe som også reflekteres av merknadene. Innspillene dreier seg bl.a. om påvirkning av flora og fauna, vannkvalitet i Vorma, strømforhold, støy, friluftsliv og mye mer. Blant merknadene har vi også mottatt et alternativt traséforslag for de nordligste to kilometerne av strekningen, hvor banen er flyttet mot vest innenfor kommunedelplanens korridor.

- Jernbaneverket skal vurdere dette på lik linje med alle de andre merknadene, og vi ønsker å gjøre en grundig og mest mulig objektiv jobb. Blant annet ønsker vi å utdype og sammenligne konsekvenser relatert til støy, dyreliv og miljø, landskapstilpasning, tekniske krav, kostnader og anleggsgjennomføring, framholder Henning Johnsen.

Nytt informasjonsmøte
- Vi har ennå litt usikre på hvor lang tid vi trenger for å avslutte merknadsarbeidet for planen som gjelder Kommesrud–Kråkvål, men vi planlegger ut fra at dette blir i slutten av oktober eller begynnelsen av november.
  
- Når vi kommer så langt, og før kommunen starter sluttbehandlingen av reguleringsplanen, vil vi invitere til et nytt, åpent informasjonsmøte der vi presenterer våre tilbakemeldinger på alle de innkomne merknadene. Dette vil bli nærmere kunngjort senere, opplyser Johnsen.