Innsigelser påvirker prosessen

NVE og Fylkesmannen har kommet med innsigelser til reguleringsplanene langs Vorma. Jernbaneverket ønsker å avklare innsigelsene før man presenterer merknadsbehandlingen og legger reguleringsplanene fram for politisk behandling i Eidsvoll kommune.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

NVE ønsker erosjonssikring langs østsiden av Vorma. (Foto: Norfilm/Jernbaneverket)- Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Akershus fremmet sin innsigelse i sommer. Bakgrunnen var et ønske om utfyllende dokumentasjon av de avbøtende tiltakene som skal gjøres for å redusere skadevirkninger på natur, miljø og omgivelser, opplyser prosjekteringsleder Henning Johnsen i Jernbaneverket.

- Innsigelsen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble fremmet nå i oktober. Den foreslåtte utfyllingen langs vestsiden av Vorma innebærer en viss innsnevring av elveløpet, og på grunn av dette er NVE bekymret for overflateutglidninger og områdestabiliteten på østsiden av elva. Innsigelsen innebærer et ønske om at erosjonstiltak langs den østlige bredden av Vorma legges inn i reguleringsplanen som avbøtende tiltak, forteller Johnsen videre.

God dialog
En reguleringsplan kan ikke bli vedtatt så lenge det foreligger innsigelse fra en statlig fagetat. Innsigelsen kan bli trukket som følge av dialog eller en eventuell megling mellom etatene. Hvis det ikke oppnås enighet, går saken til Miljøverndepartementet for avgjørelse.

- Jernbaneverket har en god dialog med både Fylkesmannen og NVE, og vi håper at vi skal greie å komme til enighet i begge sakene i løpet av rimelig tid. Fordi innsigelsene berører sentrale spørsmål i planene, velger vi inntil videre å vente med å legge reguleringsplanene fram for politisk behandling i kommunen, sier Henning Johnsen.

- Vi er i full gang med å vurdere merknadene som kom inn mens planen var ute til høring, men Jernbaneverkets kommentarer blir altså først lagt fram når planen fremmes for politisk behandling. Da vil vi også holde et åpent informasjonsmøte hvor vi presenterer vurderingene våre, legger han til.