Grønt lys for vendespor på Eidsvoll

Fylkesmannen i Akershus har nå trukket innsigelsen til reguleringsplanen for strekningen Eidsvoll-Kommesrud. Dermed er planen endelig godkjent, og anleggsarbeidene kan starte like over påske.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene med vendespor nord for Eidsvoll stasjon starter over påske. (Foto: Norfilm)Jernbaneverket la i fjor fram to reguleringsplaner – én for vendespor på strekningen Eidsvoll-Kommesrud som nå er godkjent, og én for dobbeltspor på strekningen Kommesrud-Kråkvål.

Jernbaneverket besluttet i januar å vente med sluttbehandlingen av den sistnevnte planen og isteden legge en revidert plan fram for offentlig ettersyn på et senere tidspunkt.

- Det har vært en lang prosess etter at Fylkesmannens miljøavdeling fremmet innsigelse mot reguleringsplanene i fjor sommer. Resultatet er at vendesporprosjektet nå har en meget godt gjennomarbeidet plan som skal sikre omgivelsene på best mulig måte, sier Henning Johnsen, som har vært Jernbaneverkets prosjekteringsleder for reguleringsplanen.

Jernbaneverket har utarbeidet en samlet plan for miljøoppfølging rettet mot å redusere skadeeffekter på artsmangfoldet langs Vorma og på vannmiljøet. Miljøoppfølgingsplanen vil ligge til grunn for den videre planleggingen og gjennomføringen av prosjektet

I denne reviderte miljøoppfølgingsplanen er omfanget av fugletelling, registrering av biologisk mangfold og vannprøver det som har gitt størst utslag i forhold til den opprinnelige planen. Det vil blant annet bli gjennomført fugletellinger ti ganger i året.

Dette er prosjektet
Fra ruteendringen som innføres i desember 2014 skal regiontogene som i dag går mellom Skien og Lillehammer, splittes i to pendler; fra Skien til Eidsvoll og fra Lillehammer til Drammen. Dette innebærer at behovet for vendekapasitet på Eidsvoll stasjon øker betraktelig.

For å øke vendekapasiteten skal Jernbaneverket flytte det eksisterende vendesporet ca. 300 meter lenger nord og forlenge sporet slik at det blir plass til å vende doble sett av NSBs nye FLIRT-tog.

Vendesporet etableres på fylling i Vorma fra dagens stasjon og nordover. I tillegg forberedes det for tilkobling av fremtidig dobbeltspor mot Dovrebanen. Dagens spor for godstrafikk fra Hovedbanen forlenges for mer smidig fremføring av gods.
 
• 8 nye sporveksler
• 1 nytt spor gjennom stasjonen
• 1 ny sporsløyfe mot Dovrebanens nye dobbeltspor
• Etablere fylling mot Vorma
• Forlenge plattform mellom spor 2 og 3

Sporområdet langs Vorma skal fylles opp med bortimot 90 000 kubikkmeter med sprengstein fra blant annet Fellesprosjektet nord for Minnesund. Inntransporten av masser herfra starter i midten av april.

I tillegg til de opprinnelig planlagte arbeidene, planlegges det også en gangbro over kanalen mellom Vorma og stasjonen.

Arbeidene med vendesporet starter nå i april og avsluttes etter planen i november 2014.

Prosjektet skal også bygge gangbro over Holsevja ved stasjonen. Det er ikke avgjort om det blir betongbro eller trebro, slik som vist her. (Illustrasjon: Sweco/Jernbaneverket)