Fortsetter utfylling etter vedtatt plan

I midten av februar fortsetter Jernbaneverket utfylling i Vorma på strekningen mellom Eidsvoll stasjon og Dokknes, i henhold til den reguleringsplanen som ble vedtatt i 2010.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Midt på bildet sees utfyllingen som ble gjort i 2010. Nå fortsetter utfyllingen. I forgrunnen Eidsvoll stasjon. (Foto: Norfilm/ Jernbaneverket)Samme år ble det bygd en anleggsvei og fylt ut masser som ble levert fra E6-utbyggingen mellom Dal og Minnesund.  Nå fortsetter utfyllingen med stein fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Arealene som omfattes av den eksisterende reguleringsplanen, ligger i sin helhet innenfor planområdet for ny reguleringsplan Eidsvoll stasjon-Kommesrud, samt søndre del av Kommesrud-Kråkvål. Strekningen er ca. tre kilometer lang. 

- Utfyllingen som starter nå, vil ikke være i konflikt med de nye reguleringsplanene. Forslaget til nye reguleringsplaner innebærer enkelte strengere krav, bl.a. når det gjelder miljøhensyn, men disse vil vi selvsagt sørge for å ivareta, understreker prosjektleder Anne Braaten i Jernbaneverket.

Det er tidligere utfylt ca. 50-60.000 kubikkmeter.  I perioden fra midten av februar fram til midten av mai planlegges det å frakte inn ca. 90.000 kubikkmeter til. I påvente av at ny reguleringsplan for Eidsvoll stasjon-Kommesrud blir vedtatt, legges mye av disse massene oppå eksisterende fylling og flyttes senere. 

Reguleringsplanen fra 2010 legger til rette for bygging av et kryssingsspor på strekningen nord for Eidsvoll stasjon, slik at kryssingssporet senere kan integreres i et framtidig dobbeltspor.