Første kontrakt for Eidsvoll-Hamar inngått

2. september inngikk Jernbaneverket og firmaet T. Engene AS fra Gol kontrakt om bygging av en kulvert under togsporene ved Eidsvoll stasjon. Dette vil bli de aller første grunnarbeidene som utføres som en del av dobbeltsporutbyggingen mellom Eidsvoll og Hamar. Kontrakten er på 2,3 millioner.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektleder Jan Ausland fra Jernbaneverket og Knut Øynebråten fra T. Enger AS undertegner den aller første grunnarbeidskontrakten for Eidsvoll-Hamar. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.Jernbaneverket fikk midler til planlegging av Eidsvoll-Dokknes fra Regjeringens tiltakspakke i januar, og prosjektering av tre km fylling for et forlenget kryssingsspor startet umiddelbart etter dette.

 Reguleringsplanen for hele strekningen er nå ute til høring. Kryssingssporet etableres i traseen for det fremtidige dobbeltsporet.  

Området hvor kulverten skal anlegges er allerede regulert til jernbaneformål, og arbeidene trenger derfor ikke å vente på vedtatt reguleringsplan. Jernbaneverket må allikevel få rammetillatelse fra Eidsvoll kommune før arbeidene kan starte.

 

Ny undergang for anleggstrafikk og turvei
Den nye undergangen skal i første omgang benyttes til anleggstrafikk fra januar 2010. Når dobbeltsporet mellom Eidsvoll og Minnesund står helt ferdig, vil undergangen bli en del av et nytt turveisystem langs Vorma.  

Når undergangen skal etableres, må togtrafikken stoppes. 26.-27. september er det allikevel en togfri helg på grunn av bygging av en tilsvarende undergang på Stange stasjon.  Av hensyn til de reisende ønsker Jernbaneverket å utnytte denne muligheten for å få færrest mulig avbrudd i togtrafikken.

Dobbeltspor på hele strekningen mellom Eidsvoll og Minnesund ligger i følge politiske prioriteringer an til å bli fullført en gang etter 2019.