Eidsvoll-Kråkvål høres til sommeren

- Vi vil bruke mer tid på å utarbeide reguleringsplanen for dobbeltspor mellom Eidsvoll og Kråkvål. Planen legges derfor ut til offentlig ettersyn til sommeren og ikke i februar/mars som tidligere kunngjort, sier assisterende prosjektleder Torbjørn Løvaas i Jernbaneverket.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Torbjørn Løvaas er assisterende prosjektleder for dobbeltsporutbyggingen mellom Eidsvoll og Hamar. (Foto: Olav Nordli)- Det er stort engasjement omkring planarbeidet, og det er viktig for oss å lage et gjennomarbeidet planforslag som bygger på en god dialog med alle involverte parter, sier Løvaas.

- Under arbeidet med kommunedelplanen for strekningen ble det gjort en utredning av konsekvenser for bl.a. natur, miljø og andre faktorer.  Som et ledd i arbeidet med reguleringsplan vil Jernbaneverket gjøre supplerende kartlegginger og konsekvensvurderinger i nært samråd med bl.a. Fylkesmannen, opplyser han.

- Vi vil også søke et nært samarbeid med kommunen, berørte grunneiere og andre interessenter. Vi er inne i en fase hvor det er nyttig for oss å få innspill, understreker han.

- Nøyaktig tidspunkt for når planforslaget blir lagt fram til offentlig ettersyn, blir fastsatt senere i samråd med kommunen.  Vi vil påse at høringsperioden, hvor naboer og andre berørte kan komme med merknader til planen, ikke faller sammen med sommerferien.

- Etter høringsperioden blir merknadene vurdert og kommentert, før reguleringsplanen skal behandles politisk i Eidsvoll kommune. Målet er at kommunestyret skal behandle planen i løpet av 2012, sier Løvaas.

Fakta om planarbeidet

  • Traseen for strekningen fra Eidsvoll til Langset ble fastsatt gjennom vedtatt kommundelplan i 2009. Fra Eidsvoll til Kråkvål følger traseen i store trekk dagens bane langs Vorma. Nytt dobbeltspor legges på østsiden av dagens spor, som planlegges omgjort til turveg.
  • Reguleringsplan for strekningen Eidsvoll-Dokknes (3 km) ble vedtatt i februar 2010.  På denne strekningen er det fylt ut overskuddsmasser fra E6-utbyggingen mellom Dal og Minnesund. Det kan bli aktuelt å ferdigstille deler av denne strekningen som kryssingsspor før resten av dobbeltsporet bygges ferdig.
  • Det arbeides nå med å oppdatere og utvide planen fra 2010 til også å omfatte strekningen til Kråkvål (totalt 6 km). 
  • Dette gjøres fordi masseoverskuddet fra utbyggingen av E6 og dobbeltspor nord for Minnesund, som starter om kort tid, blir større enn opprinnelig forutsatt. Det er ønskelig å utnytte disse massene slik at de kan fraktes direkte inn i traseen uten svært fordyrende mellomlagring  og lange transportveier.
  • Den nye reguleringsplanen skal også ta hensyn til bygging av nye  vendespor på Eidsvoll stasjon.
  • For strekningen Kråkvål-Langset (ny bru over Minnesund) blir reguleringsplan utarbeidet senere.