Byggestart for Eidsvoll-Hamar i september 09

Det aller første spadetaket for dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar kan tas allerede i 2009 ved Eidsvoll stasjon. Reguleringsplan for den 3 km lange strekningen mellom Eidsvoll og Dokknes legges ut til offentlig ettersyn i august, og i september ønsker Jernbaneverket å anlegge en ny undergang under jernbanelinja for den kommende anleggstrafikken.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På utsiden av dagens spor nord for Eidsvoll stasjon skal det fylles ut for å få plass til dobbeltspor i fremtiden. Foto: Jan Aisland/ Jernbaneverket.Når undergangen skal etableres, må togtrafikken stoppes. 26.-27. september er det allikevel en togfri helg på grunn av bygging av en tilsvarende undergang på Stange stasjon.  Av hensyn til de reisende ønsker Jernbaneverket å utnytte denne muligheten for å få færrest mulig avbrudd i togtrafikken.  

Massetransport og turvei
Jernbaneverket hadde opprinnelig flere alternativer for massetransporten ned til Vorma, men av hensyn til kostnader og inngrep i nærmiljøet blir innkjøring fra Eidsvoll stasjon anbefalt. Ved å bygge en planfri undergang ved bussgarasjen kan massetransporten krysse jernbanesporene planfritt. Denne undergangen vil til slutt bli en del av et nytt turveisystem langs Vorma – men først når dobbeltsporet står ferdig. Frem til da vil den nye fyllingen være en blindvei. Området undergangen skal plasseres er allerede regulert til jernbaneformål, og arbeidene er derfor ikke avhengig av å vente på vedtatt reguleringsplan for Eidsvoll-Dokknes.    

Reguleringsplanen
I forslaget til reguleringsplan vil Jernbaneverket legge opp til en utbygging i flere faser. Fra 2010 skal det fylles masser i Vorma på utsiden av dagens jernbane. Massene kommer fra Statens vegvesens E6-anlegg mellom Dal og Minnesund. Deretter skal kryssingssporet i nordenden av Eidsvoll stasjon forlenges og et nytt buttspor anlegges. Det nye dobbeltsporet på hele strekningen mellom Eidsvoll og Minnesund ligger i følge politiske prioriteringer an til å bli fullført en gang etter 2019.  

 I samråd med kommunen ble det besluttet å legge ut reguleringsplanen for Eidsvoll-Dokknes på høring etter fellesferien. Reguleringsplanen er ventet vedtatt før jul i 2009, slik at det er klart for å motta stein til fyllingen fra januar 2010.