Anleggstart på Eidsvoll-Dokknes nærmer seg

Alt tyder på at anleggsarbeidene mellom Eidsvoll og Dokknes vil starte i mars 2010 med byggingen av en anleggsvei på nordsiden av Eidsvoll stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det meste tyder på at anleggsarbeidene mellom Eidsvoll og Dokknes vil starte i mars 2010. 

–Det første som skal skje er bygging av en anleggsvei fra Botshaugtangen og ned til undergangen som ble lagt inn under sporene i september 2009. Vi skal også bygge en passeringslomme på riksvei 181 for å lette trafikkavviklingen, sier prosjekteringsleder Magne Storrønning.

Tilbudsfristen på oppdraget er 22. februar. Kontraktsinngåelse blir i midten av mars, og Jernbaneverket registrerer at det er god interesse fra markedet for å bygge anleggsveien.

Anleggstrafikken skal gå fra E6 via riksvei 181 til Eidsvoll stasjon. Det er beregnet ca 44 lass om dagen, og totalt utgjør dette cirka 200 000 kubikk med stein. Massene kommer fra Statens vegvesens anlegg på E6.

–Det er vegvesenets entreprenør Mesta som skal sørge for utfyllingen langs Vorma. De har ansvaret for lasting, kjøring, tipping og komprimering av massene, forteller prosjekteringslederen.

Jernbaneverkets entreprenør skal håndtere drensanlegget i fyllingen. Det vil være nødvendig å forlenge de eksisterende overvannsrør under sporet og etablere nye i fyllingen.

Trinnvis og langsiktig utbygging
Arbeidet med selve utfyllingen langs Vorma er beregnet til å vare cirka ett år.

–Først fyller vi nordover over en strekning på omtrent 2 km, sier Magne Storrønning. Vi legger fyllingen lagvis, og første trinn blir opp til cirka en meter over normal vannstanden i Vorma. Deretter fyller vi videre oppover helt til steinleveransene fra vegvesenet tar slutt.

Fyllingen mellom Eidsvoll og Dokknes blir etablert i traseen for det nye dobbeltsporet, men full utbygging til dobbeltspor er ikke med i Nasjonal Transportplan 2010-2019.

–Vi er derfor tidlig ute med utfyllingen, påpeker Storrønning, men tilbudet om gratis stein fra vegvesenet er for godt til å takke nei til. Frem mot 2012 skal vi etablere et forlenget kryssingsspor og vendespor nærmest Eidsvoll stasjon, så vi får nytte av arbeidene før 2019!

God følelse på reguleringsplanene
I løpet av januar og de to første ukene i februar skal Eidsvoll kommune sluttbehandle reguleringsplanene for Eidsvoll-Dokknes og Dorr bru.

Reguleringsplanene ble lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2009. Som forventet kom det flere uttalelser fra forskjellige hold. Støy, trafikkavvikling under byggeperioden og vern av natur har vært de mest relevante temaer.

Etter en grundig behandling av merknadene, ble planene og sendt tilbake til kommunen for sluttbehandling, først hos hovedutvalget for teknisk 26. januar, og deretter i kommunestyre 16. februar. Prosjektorganisasjonen føler seg trygg på at reguleringsplanene skal gå gjennom.

–Vi har hatt en god og konstruktiv prosess med Eidsvoll kommune. Vi har en god følelse på at reguleringsplanene vil bli vedtatt, sier prosjektleder for underbygging på prosjektet dobbeltspor Eidsvoll-Hamar, Jan Ausland.

Anleggstart på Eidsvoll-Dokknes er avhengig av avtaler med berørte grunneiere.