Om prosjektet

Bane NOR jobber for å få flere og lengre tog på skinnene i årene som kommer. Dette skaper behov for flere plasser til togparkering, eller hensetting som det kalles. Bane NOR har derfor startet planleggingen av nye plasser for togparkering i Kongsberg.

Planen er å legge de nye togparkeringsplassene mellom dagens plasser og det hvite huset til venstre i bildet.

Det er stort behov for nye plasser for togparkering i Kongsberg. I dag er det slik at enkelte tog må kjøre tomme fra Kongsberg til Drammen for å nattparkeres der, og det er ikke en gunstig situasjon for jernbanen. De nye plassene i Kongsberg bygges for at de togene som har start eller stopp på sin rute der skal ha et sted å parkere.

Det er allerede et togparkeringsområde ved Kongsberg stasjon, og planen er å utvide dette området med nye plasser til seks togsett. Området (se bilde øverst i saken) er eid av Bane NOR.

Hva er en togparkering?

Et anlegg for togparkering kalles et hensettingsanlegg på fagspråket. Her står togene parkert når de ikke går i trafikk, flest på natten, men også utenom rushtid på dagtid. På et hensettingsanlegg blir det også gjort enkelt vedlikeholdsarbeid, som vask, tømming av toaletter, etterfylling av vann og kioskvarer, og lignende.

Togparkering er viktig for både å sikre at tomme tog ikke tar opp plass på sporene, og for å ta vare på togsettene.

Veien videre

Bane NOR har begynt på planleggingsarbeidet, og har dialog med Kongsberg kommune. Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan som skal vedtas av kommunen, og som viser i detalj hvordan anlegget skal se ut.

Planen vil også belyse mulige konsekvenser det nye anlegget kan få for omgivelsene, og om det eventuelt kan bli nødvendig med avbøtende tiltak. Siden dette er et lite prosjekt som bygges på et etablert jernbaneområde vil det ikke bli utarbeidet en full konsekvensutredning.

Bane NOR skal sende ut varsel om oppstart og planforslag til både berørte og offentlige myndigheter, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette vil også kunngjøres offentlig, og dokumenter vil bli gjort tilgjengelig på Bane NORs nettsider.

Dersom du har spørsmål om prosjektet finner du kontaktdetaljer HER.