Strategier og utredninger

Ansvaret for å foreslå en langsiktig utvikling av transporttilbudet på jernbane i Norge, ligger fra 1. januar 2017 hos Jernbanedirektoratet.

Jernbanedirektoratet legger fram utredninger av det fremtidige togtilbudet som grunnlag for politiske beslutninger. Dette gjelder bl.a. forslaget til nasjonal transportplan (NTP), som presenteres for politisk behandling hvert fjerde år, samt konseptvalgutredninger (KVU-er) og utredning av nye rutemodeller.

Strategier, utredninger og underlagsdokumenter innenfor direktoratets ansvarsområde, inkludert dokumenter som ble laget av Jernbaneverket før 1. januar 2017, er å finne på Jernbanedirektoratets nettside:

Strategier og utredninger

Utredninger og rapporter som gjelder InterCity-prosjektet kan du laste ned her.

Når det gjelder planlegging av større utbyggingsprosjekter som utføres av Bane NOR i samsvar med Plan- og bygningsloven (kommunedelplaner og reguleringsplaner), er plan- og underlagsdokumenter tilgjengelige på prosjektsidene våre.