Høring av reguleringsplan

Bane NOR starter nå opp arbeidet med regulering av nye togparkeringsplasser i Kongsberg. Det betyr at det skal planlegges i detalj hvordan utbyggingen skal skje. I forbindelse med dette gjennomføres det en høring, der det er mulig å komme med innspill og kommentarer til planen.

Slik ser togparkeringen ved Kongsberg stasjon ut  i dag.

Formålet med å utvide togparkeringen i Kongsberg er å skape en mer effektiv drift av jernbanen, samt å legge til rette for økt togtrafikk til og fra Kongsberg. I dag er det mange tog som må kjøre tomme fra Kongsberg til Drammen for parkering, fordi det er få parkeringsplasser i Kongsberg.

De nye plassene skal leggges i forbindelse med togparkeringen som allerede finnes i Kongsberg, og de ny plassene skal legges på grunn som allerede er eid av Bane NOR.

Det er ventet at byggingen av nye togparkeringsplasser skal utføres i 2022 og 2023. Arbeidene vil ta ca. 1 år.

Konsekvenser

Etablering av nye togparkeringsplasser vil medføre noe ulempe, både i byggeperioden og når anlegget settes i drift. Det vil først og fremst være snakk om støy.

Bane NOR er forpliktet til å følge strenge retningslinjer for støy. I byggefasen vil vi stort sette jobbe på dagtid. Dersom det blir nødvendig med nattarbeider vil vi varsle de som bor i nærheten og kan bli berørt. Det kan bli aktuelt å tilby alternativ overnatting ved nattarbeider.

Dersom det nye anlegget fører til mer støy for naboer når anlegget settes i drift, så kan det bli aktuelt å gjøre støytiltak. 

Detaljer om anlegget

Hensikten med tiltaket er å utvide dagens togparkering med 6 nye plasser øst for Numedalsbanen. Den totale parkeringskapasiteten blir da 11 togsett. Det planlegges tre nye spor for parkering, med doble togsett på hvert spor.

Det skal etableres 3 spor på mellom 240 og 280 meter mellom Numedalsbanen og Baneveien. For å få plass til tre spor i bredden, må noe berg sprenges ut i nordvest.

Det etableres også en ca. 45 m lang støttemur mellom Baneveien 57 og ny togparkering. Bygningen på Baneveien 57 bevares. Terrenget mellom togparkeringen og Baneveien vil bli bearbeidet og tilsådd. Eksisterende garasje-/ lagerbygg rives.

Atkomsten til anlegget blir gjennom port på samme sted som i dag. Biltrafikken til anlegget består av de som jobber der, samt vareleveranser og renovasjon. Anlegget gjerdes inn og det legges opp til beplantning langs Baneveien.

Servicebygget som allerede finnes sør for Numedalsbanen skal ivareta det nye anleggets behov for garderober, spiserom og renholdslager. Til det nye anlegget planlegges det et nytt bygg med servicerom, pumperom og lavspentrom. Her vil det være tilgang til varm og kaldt vann og noe lagerplass.

Servicepersonell får tilgang til togsettene fra serviceplattformer der toalettømming, vannpåfylling og daglig renhold utføres. Anlegget blir belyst og vil bli synlig for omgivelsene.

Reguleringsplanen avsetter areal for fremtidig utvidelse av innfartsparkeringen, som skissert på forsiden. På dette arealet vil eksisterende godsspor med tilhørende sporveksler, kran og rampe bli revet. Bane NOR Eiendom vil ha ansvar for opparbeidelse og utforming av innfartsparkeringen.

Bane NOR eier all grunn der togparkeringen er foreslått. Det er derfor ikke behov for grunnerverv.

Høring

Bane NOR ber alle som har relevant informasjon om å kommed med innspill og merknader til planen. Du finner alle plandokumentene, samt kontaktdetaljer, HER.