Oppstart av regulering

Bane NOR planlegger bygging av tre nye spor for parkering (hensetting) av tog ved Kongsberg stasjon. Oppstart av reguleringsarbeidet er nå varslet, og berørte kan komme med innspill til varselet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De nye sporene for togparkering skal ligge tett ved dagens stasjon, mellom Numedalsbanens trasé, Withs gate og Baneveien ved Kongsberg stasjon. Dette området er i dag avsatt til baneformål eller bolig/banegrunn/næring. Det må likevel gjennomføres en detaljregulering, i henhold til hensynssone for båndlegging for regulering i Sentrumsplanen i Kongsberg.

Det ligger en verdeneverdig bygning innenfor planområdet, i krysset Baneveien/Withs gate. Bane NOR forventer ikke at denne bygningen blir berørt av tiltaket.

Adkomst til anlegget planlegges fra Baneveien. Det vil også bli vurdert om det er mulig å øke parkeringskapasiteten ved Kongsberg stasjon.

Du finner flere detaljer i varselet som er sendt til direkte berørte, det finner du nederst på denne siden.

Skisse av planområdet, som er vist med sort stiplet linje. Ill. Bane NOR/Norconsult

Fremdrift

Bane NOR skal nå få utarbeidet et forslag til detaljregulering. Det er ikke behov for konsekvensutredning med tilhørende planprogram, men det vil likevel foretas en utredning av temaene støy, grunnforhold og ytre miljø, samt risiko- og sårbarhetsanalyse.

Det ferdige planforslaget blir sendt på høring til berørte grunneiere og offentlige instanser, etter planen vinteren 2020/21. Deretter går planen til politisk sluttbehandling, og et vedtak er ventet innen sommeren 2021.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte Bane NOR.

For nærmere informasjon om planarbeidet, kontakt Torgeir Fossnes , tlf. 916 55 807, Torgeir.Fossnes@banenor.no.

For tekniske spørsmål, kontakt Fredrik Haga, tlf. 970 90 658, Fredrik.Haga@banenor.no.