Høring av forslag til planprogram

Bane NOR planlegger bygging av dobbeltspor på Jærbanen, mellom Sandnes og Nærbø. Det er laget et planprogram, som viser hva som skal utredes og hvordan planleggingen skal gjennomføres. Dette planprogrammet nå lagt ut på offentlig høring, og alle som ønsker det kan kommentere.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jærbanen går gjennom naturskjønne områder. Her ser vi i det fjerne Klepp stasjon, som vil bli berørt av dobbeltsporprosjektet.

Bane NOR kunngjør i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 11-5 og 11-12 oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor på strekningen Sandnes - Nærbø. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn (høring) jf. PBL. §§ 4-1 og 11-13.

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor på strekningen Sandnes - Nærbø. Planarbeidene er forankret i Nasjonal transportplan 2018-29, siste periode. Bane NOR vil planlegge i tett dialog med lokale og regionale myndigheter. Bane NOR har i forslaget til planprogram anbefalt å jobbe videre med tre alternativer i en felles korridor. Målene for prosjektet er blant annet å legge til rette for økt togproduksjon, gjennom å bedre lokaltogtilbudet, samt gjøre arealavklaringer for jernbanen og de omkringliggende arealene.

Planprogram for kommunedelplan

Det er utarbeidet tre alternative traseer for dobbeltsporet, og arbeidet med å velge mellom alternativene begynner nå. Første steg i planprosessen er planprogram. Et planprogram er en «plan for planleggingen». Her beskrives hvilke områder som skal utredes og hvordan dette skal gjøres.

Etter høringsperioden vil alle høringsuttalelsene til planprogrammet bli gjennomgått, og i samråd med kommunene vil det bli foretatt en ytterligere siling av arealer, før det til slutt er kommunestyrene i de berørte kommunene som fastsetter (vedtar) planprogrammet med de arealene som skal utredes videre i kommuneplanfasen.

Andre steg i planprosessen er kommunedelplan. I kommunedelplan utreder Bane NOR alle konsekvenser av dobbeltsporutbyggingen vil ha for miljøet og samfunnet forøvrig. Det er de arealene som blir fastsatt i planprogrammet som blir utredet videre.

Forslag til planprogram med tilhørende vedlegg ligger ute til offentlig ettersyn i 12 uker, i perioden 8. juni til 1. september 2020. Du finner plandokumentene nederst på denne siden, eller på de berørte kommunenes hjemmesider:

Uttalelser til planprogrammet kan sendes til:

Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar eller postmottak@banenor.no

Merket/emnefelt: «Saksnr. 202004714. Høringsuttalelser til planprogram nytt dobbeltspor Sandnes - Nærbø»

Infomøter

På grunn av koronaviruset vil det ikke bli gjennomført fysiske, åpne møter. Bane NOR vil i stedet gjennomføre et digitalt infomøte om arbeidet som er gjort og det arbeidet som skal gjøres. Møtet finner sted 17. juni klokken 18:00.

Det vil bli mulig å stille spørsmål underveis, men spørsmålene besvares til slutt i presentasjonen. Møtet avholdes på nett. Mer informasjon og lenke til møtet finner du HER.

Opptak av møtet vil bli gjort tilgjengelig på Bane NORs hjemmesider i ettertid.

Kontakt

Spørsmål til planprogrammet kan rettes til Bane NOR ved: