Grunnundersøkelser for nytt dobbeltspor

Bane NOR skal gjøre grunnundersøkelser i forbindelse med planleggingen av nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø på Jærbanen. Undersøkelsene begynner i slutten av november, og blir ferdig i første kvartal 2021.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Dette er en viktig del av planleggingsarbeidet for nytt dobbeltspor på Jærbanen, sier prosjektsjef Erik Pascal Johansen.
- Grunnforholdene har stor påvirkning på både kostnad og fremdrift for prosjektet, og derfor begynner vi allerede nå med såkalte seismiske grunnundersøkelser.

Undersøkelsene skal skje i områder som utredes som mulig plassering for det nye sporet. Seismiske undersøkelser gjøres ved at det gjennomføres små sprengninger som skaper en lydbølge som reflekteres i grunnen. Det reflekterte signalet brukes til å lage et seismisk kart som forteller oss mye om grunnforholdene.

- Vi skal ikke gjøre store inngrep nå, sier Johansen.
- Sprengningene er små, og vil knapt merkes eller høres.

Alle grunneierne som blir berørt av undersøkelsen er kontaktet direkte av Bane NOR. Selskapet Impakt Geofysik er hyret inn for å gjøre jobben.

- Arbeidene begynner denne helgen, og avsluttes i første kvartal neste år, sier Erik Pascal Johansen.

Har ikke valgt trasé

Det er mye arbeid som må gjøres før man kan begynne å bygge jernbane, og god og detaljert planlegging er det viktigste man gjør før man starter å bygge. Dette er nødvendig for å sikre at det nye dobbeltsporet bygges på en best mulig måte, og ivaretar sikkerhet, hensynet til omgivelsene, planlagt trafikk og økonomi.

De seismiske undersøkelsene som gjøres nå må også suppleres med ytterligere undersøkelser senere. Dette arbeidet er med på å gi en klarere pekepinn om hvilket traséalternativ som er det beste, sier prosjektsjefen.

- Jeg vil gjerne understreke at endelig plassering ikke er valgt, det vil først skje når en kommunedelplan er vedtatt, etter planen i 2023. Det vi gjør nå er å finne ut så mye vi kan om hvordan forholdene er i de aktuelle områdene.

Lite støy

Selv om undersøkelsene innebærer sprengninger, så er de svært små, og lite merkbare for omgivelsene. På denne videoen kan du se hvordan det oppleves å stå i nærheten (husk lyd):