Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Gulskogen-Hokksund

Bane NOR har lagt fram et forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund. Her forslås en midtre korridor mellom Gulskogen og Mjøndalen og en søndre korridor utenom Steinberg for strekningen Mjøndalen til Hokksund. Dette alternativet er beregnet til å koste seks milliarder kroner med noe ombygging av stasjonene i Mjøndalen og Hokksund. En korridor med stasjon på Steinberg vil koste 1,7 milliarder kroner mer.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Et dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund gjør det mulig å kjøre to tog i timen hver retning med en reisetid på litt over ni minutter på strekningen. Du finner plandokumentene nederst i denne saken. (Foto: Cathrine Riis-Ulsbøl/Bane NOR)

Bane NOR mener den foreslåtte korridoren mellom Gulskogen og Hokksund kommer best ut med hensyn til jernbanetekniske krav, samfunnsnytte, verneinteresser, økonomi og gir minst ulempe for lokalsamfunn.

Prosjektet mener å ha levert et forslag til kommunedelplan som er godt faglig forankret og som svarer ut de krav som er satt til prosjektet. Samtidig forventer Bane NOR debatt rundt vern av dyrket mark og forslaget om å føre dobbeltsporet utenom Steinberg.

Det er ikke er mulig å bygge et nytt dobbeltspor gjennom eikerbygdene uten at det vil berøre den ene eller andre interesse, enten det dreier seg om vern av boliger, dyrket mark, naturlandskap eller ulempe for næringsinteresser eller lokalsamfunn.

Øket kapasitet
Hensikten med prosjektert er å øke kapasiteten på strekningen slik at man kan øke frekvensen for person- og godstrafikken på østre del av Sørlandsbanen mellom Drammen og Kongsberg. I dag er strekningen Drammen – Hokksund en av landets mest trafikkerte enkeltsporstrekninger, noe som gir få muligheter til å utvikle togtilbudet. Økt kapasitet vil gi mulighet for å utvikle togtilbudet, bedre punktligheten og gi noe reisetidsreduksjon. Det vil i planarbeidet videre ses nærmere på muligheten for å bygge ut strekningen trinnvis.

Statlig bidrag
Tidligere er det utarbeidet en felles areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 – 2023. Planen skal bidra til å etablere attraktive byer og tettsteder og mer bruk av kollektivtransport, sykkel og gange. To tog i timen til Mjøndalen og Hokksund, og på sikt til Kongsberg, er et av tiltakene det er ønskelig å få gjennomført, og bygging av dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund vil være statens bidrag til Buskerudbypakken.  For at det skal bli mulig med to tog i timen fra Hokksund må det bygges dobbeltspor på hele eller deler av strekningen. Dette for at togene skal ha mulighet til å krysse hverandre uten at det blir risiko for forsinkelser i togtrafikken.  

Hastighet
Stortinget vedtok i behandlingen av Nasjonal transportplan i 2009; «at i alle nye utbygginger i InterCity-triangelet skal det konkret vurderes å tilpasse det aktuelle prosjektet slik at man får en minimum hastighet på 250 km/t, og også gjøres en vurdering av om det bør gjøres tilpasninger ved dagens utbygginger som vil gjøre det mulig å bygge nye spor der man går utenom enkelte byer.» 

Med en dimensjonerende hastighet på 100 km/t på stasjonene, så er det ikke mulig å nå 250 km/t mellom tettstedene på strekningen Gulskogen – Hokksund. I planleggingen av dobbeltspor er derfor en hastighet på 250 km/t ikke aktuell så lenge jernbanen skal gå fra Gulskogen via Mjøndalen til Hokksund. Minimumshastigheten er satt til 160 km/t for å få et dobbeltspor som best mulig kan tilpasses ulike interesser.  Med et stoppmønster det legges opp til på strekningen mellom Drammen og Hokksund, vil en hastighet på 250 km/t ikke kunne utnyttes av noen tog. Bane NOR har derfor vektlagt kapasitet framfor hastighet i dette prosjektet.

Bane NORs forslag til korridor vil gi en reisetid på litt over ni minutter mellom Gulskogen og Hokksund for tog som stopper i Mjøndalen.

 «Frigir» korridorer
Bane NOR er glad for endelig å legge ut kommunedelplan og konsekvensutredning til høring.  At planen legges fram med et klart forslag til valg av korridor, har den fordel at man nå «frigir» de korridorer som det ikke skal jobbe videre med. Nå båndlegges bare arealer der jernbanen skal planlegges videre. De som var usikre på fremtiden fordi deres eiendom var innenfor planområdene for andre korridorer, kan nå slappe av.

Forutsetning for utvikling
I fjor la Jernbaneverket fram en mulighetsstudie for en nytt dobbeltsporet bane mellom Hokksund via Vestfossen til Kongsberg for å styrke den regionale utviklingen. Det vil være en forutsetning for en slik utbygging at det først blir bygget dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund.

Midtre korridor
Mellom Gulskogen og Mjøndalen foreslår Bane NOR i kommunedelplanen å bygge langs dagens jernbanespor i en midtre korridor som beslaglegger minst jordbruksareal sammenlignet med øvrige korridorer. Dobbeltsporet vil i hovedsak gå langs dagens jernbane og gir størst mulighet for trinnvis utbygging. I planleggingen har man også vurdert konsekvensen av en indre og en ytre korridor på strekningen. En eventuell korridor i tunnel under E134 i Strømsåsen/strykenåsen mellom Gulskogen og Mjøndalen ga lengre trase, dårligere kurvatur og ble svært kostbar. Disse korridorene ble derfor forkastet, noe som formelt ble fastsatt i planprogrammet tidligere.

Mellom Gulskogen og Mjøndalen foreslår Bane NOR å bygge dobbeltspor i en midtre korridor delvis langs dagens jernbane.

Løsmassetunnel
I arbeidet med kommunedelplanen har prosjektet sett på muligheten for å bygge en løsmassetunnel gjennom deler av Ryggkollen for å redusere inngrep og arealkonflikt ved innføringen av dobbeltsporet til Mjøndalen. På grunn av lite overdekning, spesielt på strekningen under Mjøndalen gravlund, må en slik tunnel graves ut ovenfra. Det gjør at betydelige deler av gravlunden måtte graves opp under anleggstiden. Etter samråd med Nedre Eiker kirkelige fellesråd ønsker Bane NOR å unngå å komme i berøring med eksisterende graver, og derfor er dette alternativet forlatt. En slik løsning gjennom Ryggkollen ville dessuten berøre et stort antall bolighus, og kostnadene med en slik løsmassetunnel blir store. Av disse grunner fraråder Bane NOR løsmassetunnel.

Utenom Steinberg
Bane NOR anbefaler en korridor utenom Steinberg.  Å legge dobbeltsporet sør for og utenom tettstedet mener prosjektet er den jernbanefaglige og økonomiske beste løsningen, og gir minst ulempe med tanke på inngrep for de som bor på Steinberg. I tillegg vil en søndre korridor være enklere å bygge, drifte, vedlikeholde og mindre flomutsatt. Et dobbeltspor gjennom Steinberg med ny stasjon vil koste 1,7 milliarder kroner mer enn en løsning uten stopp sør for Steinberg.                                            

Mellom Mjøndalen og Hokksund foreslår Bane NOR å bygge dobbeltspor i en søndre korridor utenom Steinberg.

Et dobbeltspor gjennom Steinberg vil medføre et stort inngrep i lokalsamfunnet, blant annet kan rundt 70 boliger bli innløst for å gi plass til dobbeltsporet. 150 boliger kommer i en rød sone for støy. For å dempe støy fra togtrafikken må det bygge støygjerder langs hele linja gjennom Steinberg, noe som vil dele stedet i to og bli en barriere.  I tillegg må banen anlegges høyere enn dagens bane grunnet flomfare.

Store samfunnskostnader
Dagens Steinberg stasjon ligger kun tre kilometer fra stasjonene i Hokksund og Mjøndalen, og med relativ liten trafikk sammenligner med de to andre stasjonene.  Bane NOR vektlegger kostnader og ulemper for tettstedets beboere framfor avstand til nærmeste togstasjon. Samfunnsøkonomisk er det ikke forsvarlig å bruke så store midler for en stasjonsløsing med så liten trafikk. Bane NOR har beregnet at samfunnets kostnader med en ny stasjon på Steinberg vil være mer enn 1200 kroner per tur/retur-reisende til og fra Steinberg i 75 år framover.

På den andre siden vil et dobbeltspor sør for Steinberg kreve innløsning av opp til 226 dekar fulldyrka landbruksjord, og dele store sammenhengende landbruksarealer i to. Dobbeltsporet vil bli en ytterligere barriere i området og tilgang til jordbruksinteresser på begge sider av sporet må ivaretas. Bane NOR vurderer at bygging av dobbeltspor i søndre korridor ikke fører til økt risiko for at arealene mellom E134 og nytt dobbeltspor omdisponeres. Dette samsvarer med kommuneplanens arealdel og europaveiens funksjon.

Hensetting
Hvor togene som skal trafikkere den nye strekningen skal hensettes når de ikke er i trafikk, er ikke behandlet i forslaget til kommunedelplan og konsekvensanalyse i henhold til fastsatt planprogram. Det utarbeides en egen plan for hensettingsområder for togmateriell i Nedre Buskerud.

Plan for dobbeltspor mellom Drammen stasjon og Gulskogen inngår i InterCity-planleggingen for strekningen Drammen – Kobbervikdalen.

Fakta:

Forventet kostnad: 6,04 milliarder kroner (2016-kroner)

Lengde: 12,8 kilometer

Stasjoner: Gulskogen, Mjøndalen og Hokksund

Reisetid: 9,3 minutter mellom Gulskogen og Hokksund

Hastighet: Minimum 160 km/t mellom stasjonene, 100 km/t på stasjonene