Slik planlegges dobbeltsporet

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

For planlegging av et så stort jernbaneprosjekt som å bygge dobbeltspor gjennom tre kommuner, er plan og bygningsloven styrende lovverk. Et så omfattende jernbanetiltak er også utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredninger.

Først lages det et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Der skal det gjøres rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som blir vurdert og behovet for utredninger.

Forslaget til planprogram skal sendes ut til høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med at man varsler planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndighetene, i dette tilfelle av de berørte kommunene Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Neste trinn i prosessen er å lage en kommunedelplan. For jernbanetiltak lages kommunedelplanen av Jernbaneverket, og i dette tilfelle med Norconsult som rådgivende konsulentfirma. Kommunedelplanen skal være en overordnet plan for arealbruk i en avgrenset del av kommunene, den er juridisk bindende og gir føringer for mer detaljert planarbeid senere. Kommunedelplanen skal inneholde overordnede prinsipper for jernbaneutbyggingen, valg av korridor for dobbeltsporet med nødvendig drifts- og hensettingsareal, standard for jernbaneanlegget mv.

Samtidig med kommunedelplanarbeidet lager Jernbaneverket en egen teknisk hovedplan hvor man beskriver de jernbanetekniske løsninger som skal benyttes i prosjektet. I arbeidet med kommunedelplan og teknisk hovedplan vil man også få beregnet kostnadene for utbyggingen.

I forbindelse med kommunedelplanen utarbeides en konsekvensutredning av tiltaket. Denne utredningen skal gi svar på hvilke konsekvenser utbyggingen gir for samfunn og miljø. Her beskrives tema som trafikant- og operatørnytte, investeringskostnader, støy, klimaregnskap, samt konsekvenser for jernbanens omgivelser som landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser mv. Konsekvensutredninger danner grunnlag for endelig valg av korridor.

Når Jernbaneverket er ferdig med kommunedelplan og konsekvensutredning, så blir den lagt ut til høring og offentlig ettersyn før politisk behandling og vedtak i hver av kommunene som er omfattet av planen.  En vedtatt kommunedelplan er gyldig i fire år. Hvis ikke reguleringsplan er vedtatt innenfor denne perioden, må planen vedtas på nytt for å være gyldig.