Dobbeltspor i Eiker grunnundersøkes med helikopter

Jernbaneverket skal i sommer gjøre grunnundersøkelser mellom Gulskogen og Hokksund i forbindelse med planleggingen av dobbeltspor. Undersøkelsene skjer både ved hjelp av ordinær boring i grunnen og med scanning fra helikopter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I sommer skal et helikopter fly over Eiker-bygdene for å samle data om grunnforholdene for nytt dobbeltspor fra Gulskogen til Hokksund.

- Det eksisterer flere eldre grunnundersøkelser i området som viser at dalbunnen består av leire og elveavsetninger med kvikkleireområder. Vi har behov for å supplere disse undersøkelsene for å få nødvendig kunnskap om grunnforholdene ned til fjell i de ulike korridorene som skal utredes, sier prosjektleder Randi Mona i Jernbaneverket.

Borerigg

Ved vanlige grunnundersøkelser bruker Jernbaneverket en borerigg, og det vil i mange tilfeller være behov for å bore hullene på private eiendommer. Derfor har Jernbaneverket kontaktet alle grunneiere som berøres av undersøkelsene for å innhente tiltalelser og gjøre nærmere avtaler om boringene. Selve boringene skal utføres så nennsomt som mulig og selskapet Norconsult AS, som utfører arbeidene, skal i størst mulig grad bore fra kjørbart areal for å unngå inngrep i dyrkamark i vekstsesongen.

Helikopter

Denne gang vil Jernbaneverket også benytte såkalte AEM-målinger med bruk av helikopter på strekningen. Disse målingene er et supplement til de vanlige grunnundersøkelsene med borerigg. Helikopteret flyr i 30 meters høyde med en stor antenne under seg. Elektromagnetiske stråler, som er ufarlig for mennesker og dyr, blir sendt nedover og reflektert tilbake til antennen. Dermed kan man danne seg et bilde av hvor dypt det er til fast fjell under jordoverflaten.

Grunnundersøkelse med helikopter ble utført for InterCity-prosjektet for første gang i fjor. Da ble planlagte utbyggingskorridorer i 19 kommuner scannet med helikopter med meget godt resultat.

Riktige valg

- God kunnskap om grunnforholdene er viktig for å kunne gjøre riktige valg mellom alternative korridorer og for å kunne vurdere områdestabilitet og planlegge avbøtende tiltak for å begrense ulempene av en utbygging. Årsaken til at vi gjør grunnundersøkelsene i sommer er det lokale og regionale ønsket om å få vedtatt en kommunedelplan mot våren 2017 for at prosjektet skal komme med i neste revisjon av Nasjonal transportplan, sier prosjektleder Randi Mona.