Åpne møter om stasjonsplanene på Hokksund og i Mjøndalen

Jernbaneverket arrangerte 21. og 22. juni i samarbeid med kommunene informasjonsmøter om stasjonsplanene på Hokksund og i Mjøndalen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tidligere har Jernbaneverket informert om at omfanget av reguleringsplanleggingen av Hokksund stasjon er redusert. Årsaken er at den estimerte kostnad for å gjennomføre alle tiltak som beskrives i planen er blitt uforholdsmessig stor. Prosjektet er av transportetatene ikke foreslått prioritert i neste revisjon av Nasjonal transportplan.

Selv om omfanget av reguleringsplanleggingen av Hokksund stasjon reduseres, er Øvre Eiker kommune og Jernbaneverket enige om å prioritere regulering av en nordlig kulvertløsning for «Stasjonsinngang nord» på Hokksund. Øvre Eiker kommune overtar ansvaret for den videre reguleringsplanleggingen av kulvertløsningen. Den er en vesentlig premiss for byutviklingen i Hokksund.

Også for Mjøndalen stasjon vil Jernbaneverket jobbe videre med en justert løsning med mindre omfang på grunn av høye kostnader. Reguleringsplanen for stasjonen begrenses i utstrekning i vest til Evja. Området som ble varslet regulert gjennom Mjøndalen sentrum og øst for Evja inngår fremdeles i planområdet for reguleringsplanen, mens området som ble varslet vest for Evja utelates fra reguleringsplanen.

I stedet vil området vest for Evja inngå i kommunedelplanen for dobbeltspor Gulskogen-Hokksund.

Her er presentasjonene fra informasjonsmøtene på Hokksund og i Mjøndalen.