Bakgrunn for prosjektet

Regjeringen besluttet i 2015 i forbindelse med konseptvalgutredningen for Buskerudbypakke 2 hovedlinjene for utvikling av transportsystemet i Buskerudbyen. For jernbanen vil regjeringen for strekningen Drammen – Hokksund at det planlegges utbygging av dobbeltspor for å øke kapasiteten og dermed få til to lokaltogavganger i timen i hver retning mellom Drammen og Hokksund.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

I målet for tiltaket heter det at jernbanen skal ha kapasitet til å ta sin andel av trafikkøkningen i fremtiden, og jernbanen skal også fremme sterk og arealeffektiv utvikling rundt knutepunktene. For å sikre forbedringer i togtilbudet på kort og lang sikt skal det i planleggingen av dobbeltspor tilrettelegges for øvrig infrastruktur som hensettingsområder og verksteder for togene og baser for drift og vedlikehold av jernbanenettet.

For strekningen Hokksund – Kongsberg ønsker regjeringen en nærmere utredning før det er aktuelt med ordinær planlegging.

Jernbaneverket starter derfor opp arbeidet med å lage kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Gulskogen – Hokksund på Sørlandsbanen. Planarbeidet for strekningen Drammen – Gulskogen planlegges av IC-prosjektet Drammen - Kobbervikdalen, som en del av framtidig dobbeltsporløsning for Vestfoldbanen,.

Målet er å få vedtatt kommunedelplanen i kommunene Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker tidlig vår 2017 slik at prosjektet kan komme med i Norsk transportplan (NTP) 2018 – 29, som skal behandles av Stortinget 2017.

Et nytt dobbeltspor kan bli bygget både langs eksisterende spor der det er mulig eller i en helt ny trase der dette er mest hensiktsmessig. Kravene til en moderne standard tilsier at dobbeltsporet bygges for hastigheter mellom 160 km/ og 200 km/t, noe som gir føringer for hvor det er mulig å legge dobbeltsporet i terrenget.

I tillegg til dette er det besluttet at stasjonene Mjøndalen og Hokksund skal moderniseres og bygges ut og derfor driver Jernbaneverket i samarbeid med kommunene planarbeid. Ettersom planlegging av dobbeltspor og stasjonsutbygging henger sammen, er det et tett samarbeid mellom de som planlegger dobbeltsporspor og de som planlegger stasjonene.

Som grunnlag for planarbeidet utarbeides et planprogram som legges til høring og offentlig ettersyn i de tre berørte kommunene medio april 2016. Her framgår foreløpige forslag til korridorer og forslag til utredningstema som danner grunnlag og rammer for det påfølgende arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning.