Driftsmelding: Arbeid pågår ved Skarnes stasjon

Anleggsarbeidene er nå i gang på Skarnes. Disse gjøres hovedsakelig på dagtid, men vi gjør også oppmerksom på at noe kabelarbeid (ikke-støyende) gjøres på nattestid noen uker fremover. Dette for å påføre kabelabonnenter minst mulig driftsproblemer.

Som en del av anleggsarbeidene på Skarnes stasjon skal det etableres en ny kulvertundergang for gang- og sykkeltrafikk under jernbanesporet. I forkant av arbeid på dette området der kulvertundergangen kommer, må det gjøres arbeid med omlegging av eksisterende kabeltraseer som tidligere har krysset sporet her.

Hoveddelen av disse arbeidene som omfatter graving av føringsveger, legging av kabelrør og trekking av kabler vil hovedsak bli gjort på dagtid, men selve sammenkoblingen/skjøtingen vil bli gjort på natten.

Grunnen til at koblingsarbeidet gjøres på natten er for å skape minst mulig plager for abonnenter som bruker linjene (bredbånd, telefoni, strøm). Arbeidet er planlagt å pågå i perioden 25. januar til 13. februar i området langs markert gul linje illustrasjonen.

Skissen viser i grove trekk: Omlagt kabeltrase (gul linje) hvor de beskrevne arbeidene vil foregå. Noen av de eksisterende kablene som må legges om (rød stiplet linje). Ny kulvert (sort rektangel)