Valg av trasé og hvorfor alternative traseer ikke anbefales

Veien frem til anleggsstart på et prosjekt som SMS (Sandbukta-Moss-Såstad) kan oppleves som lang, men den er samtidig viktig for å sikre at konsekvensene er kjent før en investeringsbeslutning tas.

Normalt starter prosessen med at stortinget vedtar konseptvalgutredning (KVU). Deretter fastsettes en korridor av kommunal planmyndighet gjennom vedtak av en kommunedelplan (KDP) og konsekvensutredning (KU).

Det neste skrittet er at kommunal planmyndighet fastsetter en konkret linje gjennom å vedta en reguleringsplan. Først når reguleringsplanen er vedtatt fatter Stortinget en beslutning om å investere penger i prosjektet.

Når stortinget har fattet sin beslutning får Bane NOR i oppdrag å gjennomføre prosjektet.

Allerede tidlig på 1990-tallet ble ulike korridorer for jernbanen i Moss vurdert gjennom KU og KDP. Etter en lang prosess ble det enighet. Dette har siden da vært forankret i Moss kommunes arealplaner. Dette har vært en forutsigbar rammebetingelse for helhetlig byutvikling i Moss.

Noen tar til orde for at Bane NOR nå skal utrede alternative traseer som følge av de avdekkede grunnforholdene i Moss. Bane NOR har ingen myndighet til å bestemme om nye traseer skal utredes eller ikke, men vi gir anbefalinger. Vår anbefaling er klar: prosjektet bør ikke stanses for å utrede alternative traseer.

En ny utredning vil bety at vi må starte på nytt med kommunedelplanprosess og etterfølgende reguleringsprosess. Deretter må det tas en ny politisk beslutning om å finansiere prosjektet før vi kan gå videre med detaljprosjektering og bygging. Som nevnt tar det mange år fra vi starter kommunedelplan til vi får finansieringsbeslutning, gitt at politikerne velger å prioritere prosjektet på det tidspunktet. En slik forsinkelse av jernbanebygging gjennom Moss vil forsinke økt togtilbud til de reisende med like mange år.

Det økte togtilbudet er prosjektets nytte eller effekt, og dette er en viktig faktor når Stortinget beslutter hvilke prosjekter det skal investeres i. En endring av trasé på nåværende tidspunkt vil medføre at staten ikke får noe nytte igjen for alle milliardene som allerede er investert i Moss. Vi ser det lite sannsynlig at en alternativ trasé gir betydelig kostnadsbesparelser eller økt nytte. Dette betyr at en ny trasé i realiteten vil innebære at samfunnet får vesentlig mindre nytte igjen for den samlede investeringen i Moss. En viktig del av dette bildet er også at forsinkelse i Moss også innebærer et forsinket effektuttak av investeringene til Follobanen som åpner neste år, og som vil gi togpassasjerer kortere reisetid.

I tillegg må man ta i betraktning at det er betydelig kostnader forbundet med kansellering av pågående kontrakter og at en stans i Moss vil bety at områdestabiliserende tiltak i kvikkleireområdet utsettes på ubestemt tid.