Sprengninger i områder med kvikkleire

Prosjektet har den siste tiden fått flere henvendelser om hvorvidt vibrasjoner fra våre tunnelsprengninger er farlig med tanke på nærliggende kvikkleiresoner.

I forbindelse med tunneldrivingen følger MossIA et strengt måleregime for å kontrollere vibrasjoner forårsaket av sprengningsarbeidene.

Vibrasjonsmålinger blir utført i henhold til dagens gjeldende standarder. For å måle påvirkning på byggverk gjelder NS 8141:2001 Vibrasjoner og støt - Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk.

For virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i kvikkleire måler vi etter NS 8141-3:2014 med veiledningen fra Statens vegvesens håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging.

Det settes spesifikke grenseverdier for hvert målepunkt. Disse grenseverdiene settes fra de samme standardene som beskriver målingen.

Henvendelsen prosjektet har fått til nå om dette temaet har dreid seg om Carlbergtunnelen (mellom Carlberg og Kleberget), men samme arbeidsmetodikk gjelder for Mossetunnelen (tunnelen mellom Mosseskogen og Kransen).

For området over og rundt Carlbergtunnelen er bebyggelsen fundamentert på løsmassene som ligger over berggrunnen. Dette er forhold som gir lave grenseverdier for målerne montert på boligene/bygg, verdier som er i samme størrelsesorden som NS 8141-3 og håndbok V220 gir for områder med fare for skred i kvikkleire (25 mm/s).

MossIA har med flere rådgivende selskap med ekspertise innenfor geoteknikk og vibrasjoner fra sprengningsarbeid som bestemmer (beregner) grenseverdier.

For den nordre delen av Carlbergtunnelen er det satt opp et omfattende måleprogram med meget strenge grenseverdier for å ivareta områdestabiliteten.

Etter hvert som tunnelfrontene nærmer seg et målepunkt ser vi hvordan vibrasjonene gradvis øker. For hver salve som sprenges (normal framdrift ca. 5 m per salve) får vi umiddelbart resultatene fra målerne og kan med det ha en sikker forventning om hvilke vibrasjoner neste salve vil gi. Skulle vibrasjonene nærme seg grenseverdiene gjør vi umiddelbart tiltak for å være sikker på at vi ikke risikerer å overskride på neste salve. Tiltaket vil være å gjøre endringer i salveplanen, bl.a. ved å redusere ladningsmengden. Det gjøres f.eks. ved å redusere salvelengden fra 5 meter til 4 meter, til 3 meter, og så videre.

For Carlbergtunnelen som for tiden kun drives fra sør, er det foreløpig ikke nødvendig med målinger i grunnen i skredfareområdet da det fortsatt er stor avstand og vibrasjonene som i dag skapes av sprengningen er beskjedne. Når tunnelen nærmer seg vil det i god tid bli montert måleinstrumenter både på bygg og i grunnen i henhold til nevnte standarder. Tidspunktet dette bør skje vurderes fortløpende basert på hver eneste salve som sprenges.