Presentasjon fra nabomøte dagsone Rygge

Torsdag 16. september inviterte Bane NOR og MossIA naboer i Larkollveien, Dillingveien og Carlberg til nabomøte.

Temaet for møtet var status for anleggsarbeidene i dagsonen i Rygge for nytt dobbeltspor.

Hovedtemaet var den nye veikulverten som skal bygges i Larkollveien. For å sikre god og sikker trafikkflyt for biler og mye trafikkanter vil det etableres en kryssing der jernbanen går over en veikulvert (se illustrasjon).

Denne betongkonstruksjonen er forholdsvis omfattende og det vil pågå arbeider i flere år. Først avstiving av byggegrop og grunnstabilisering, før byggegropen graves ut og konstruksjonsarbeidene kan begynne.

Frem til ny kulvert kan tas i bruk om noen år vil Larkollveien legges om på strekningen Dillingveien og ned til eksisterende planovergang på Dilling i løpet av oktober.

 

Takk til alle naboer som deltok på møtet!

 

Presentasjonen fra møtet finner du her.