Om overvåkning av grunnforholdene

Jernbaneutbyggingen gjennom Moss skal foregå på en sikker måte. Med krevende grunnforhold settes det store krav til prosjektering, oppfølging og overvåkning.

Testfelt for jetpeler i Værlegata.

Når vi planlegger og prosjekterer for det nye dobbeltsporet følger vi alle gjeldende regelverk. Områdestabilitet er vurdert av NGI (Norges Geotekniske Institutt) som kvalitetssikres av to uavhengige tredjepartskontrollører, Multiconsult og Structor. Dette bidrar til at det velges gode metoder og løsninger som ivaretar områdestabiliteten i Moss. Sterk tilstedeværelse av geofaglig ekspertise ute på anleggsområdene bidrar også til at arbeidene går sikkert for seg.

Flere ulike overvåkingsinstrumenter

Det er ikke bare viktig å ha geoteknisk ekspertise på plass, det er også viktig å ha verktøy og instrumenter som gjør at våre fagfolk hele tiden kan gjøre riktige vurderinger. I prosjektet er det derfor lagt opp til bruk av flere ulike overvåkningsinstrumenter som gir oss viktig informasjon fortløpende.

Det benyttes mange ulike måleinstrumenter på prosjektet. Vi har måleinstrumenter som er montert i bakken for å varsle om eventuelle bevegelser i grunnen. I tillegg har vi utstyr for innmåling av bygninger for å se om det er oppstått bevegelser, såkalte setninger.

Poretrykk (vannstand) er også viktig å følge opp, dette gjøres med egne måleinstrumenter i bakken. Ved plutselig fall i poretrykk (lavere grunnvannstand) vil det være flere infiltrasjonsbrønner som kan kobles inn, slik at det kan tilføres vann i grunnen for å gjenopprette balanse.

Overvåking av støv, støy og vibrasjoner

I tillegg til overvåkingsutstyr for grunnforhold er det også utplassert måleutstyr som fanger opp støy og vibrasjoner, slik at arbeidene kan tilpasses eksisterende grenseverdier. Grenseverdiene er fastsatt i støyforskriften T-1442 og denne gir retningslinjer for når og hvor mye som er tillat. Prosjektet har tett dialog med Moss kommune, politi og Statsforvalter for varslinger av eventuelle overskridelser Berørte naboer vil også varsles i forkant av slike arbeider.