Jobber for å sikre kvikkleiresonen i Moss

Bane NOR står foran en stor jobb med å stabilisere kvikkleire der det skal bygges jernbane. Vi iverksetter nå flere tiltak for å sørge for sikker gjennomføring.

Det skal bygges dobbeltsporet jernbane gjennom Moss. At det skjer i vanskelige grunnforhold, er ingen hemmelighet. Det siste året har det blitt gjennomført ytterligere grunnundersøkelser og gjort ny vurdering av områdestabiliteten. Dette har resultert i ny informasjon om kvikkleiresonen hvor prosjektet skal gjennomføres.

– Den grundige kartleggingen viser at det er behov for flere tiltak. Dette vil bedre stabiliteten i området og bidra til å gjøre Moss mer sikker, sier prosjektsjef Birger Steffensen for prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

Ny informasjon krever mer av prosjektet

Kvikkleiresonen «Moss havn» har blitt utvidet og det er delområder med veldig svak områdestabilitet.

– Vi gjennomfører nå en risikoanalyse basert på den nye informasjonen, og skal definere hvilke tiltak som kreves i alle ledd av prosjektet, fortsetter Steffensen. Tett geoteknisk oppfølging og overvåkning vil være sentrale deler av gjennomføringen.

Konsekvenser for Fjordveien

De nye tiltakene skal gjøres innenfor området som kommunen har satt av til ny jernbane. Her går også den tungt trafikkerte Fjordveien. Bane NOR anbefaler nå at veien stenges fra våren/sommeren 2021 og i ca. tre år fremover.

– Basert på ny informasjon om områdestabiliteten er det vårt faglige råd å unngå biltrafikk i anleggsområdet i Fjordveien de neste årene, sier Steffensen.

Det planlegges for å opprettholde adkomst til eiendommene gjennom hele perioden, og vi ser nå på hvordan det kan tilrettelegges for gående, kjørende og kollektivtrafikk. Her vil Viken fylkeskommune, Moss kommune, Statens Vegvesen, MossIA og Bane NOR jobbe sammen for gode trafikale løsninger.

Bidrar til å gjøre Moss tryggere

Uavhengig av jernbaneprosjektet er det behov for å gjennomføre tiltak for å bedre områdestabiliteten i deler av kvikkleiresonen «Moss Havn».

- For oss er det svært viktig at vi har fått ytterligere kunnskap om grunnforholdene og områdestabiliteten. Tiltakene som nå anbefales vil bidra til å gjøre Moss mer sikkert, avslutter Steffensen.

Dette gjør vi i dag:

 • Installering av kalk-/sementpeler: Vi bruker en stor «miksmaster» som borer seg ned i leira. Deler av leira blir fjernet og en stor visp blander inn sement og kalk i massene som blir igjen. Dette øker styrken og gjør området mindre rasutsatt.
 • Motfyllinger: Vi fyller på ny masse i en skråning. Dette gir motvekt som stabiliserer og kan hindre at skråningen kan gli ut og forårsake et skred.
 • Utskifting av masser: Vi bytter ut tunge masser som leire, jord og stein, med lette masser. Det letter presset på kvikkleira og reduseres risikoen for at den gir etter.
 • Graving: vi fjerner masser for å sikre bedre balanse og områdestabilitet.

Ytterligere tiltak er blant annet:

 • Støttekonstruksjon Fjordveien: Vi bygger vegger ned i bakken for å holde massene stabile
 • Midlertidig motfylling Stasjonsområdet
 • Grunnforsterkning ved nytt stasjonsområde
 • Støttekonstruksjon ved nytt stasjonsområde
 • Motfylling Kleberget
 • Motfylling Kransen
 • Avlastning Kransen
 • Grunnforstekning Kransen Øst
 • Utvidet inspeksjon av kaifront i Moss Havn

Mer informasjon: NGI-rapport. Vurdering av områdestabilitet i Moss.