Innbyggerinvolvering ved en anbefalt stenging av Fjordveien

Den nærmeste tiden vil Bane NOR sammen med andre samarbeidspartnere i byen kartlegge hvilke konsekvenser en stenging av Fjordveien vil få, for bilister, gående, syklister, skoleelever, kollektivtilbud, naboer og næringsliv. I denne prosessen ønsker vi innspill fra deg!

Bane NOR har over flere år vært kjent med at det er vanskelige grunnforhold i Moss sentrum. I forbindelse med supplerende grunnundersøkelser gjennomført i prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad i 2020, ble det avdekket at grunnforholdene er mer krevende enn tidligere analyser har avdekket. Dette har medført at SMS-prosjektet på nytt har vurdert hvordan anleggsarbeidet i Moss sentrum kan gjennomføres på en tryggest mulig måte.

Anbefaling om stenging av Fjordveien

Anbefalingen fra Bane NOR er at Fjordveien stenges permanent i en periode fra sommeren 2021, og tre år frem i tid inntil anleggsarbeidene for jernbanekulverten i sentrum er gjennomført. Dette fordi sikkerhet knyttet til håndtering av grunnforhold har høyeste prioritet i våre utbyggingsprosjekter, og Bane NOR ønsker å unngå uønskede hendelser i forbindelse med våre prosjekter.

Fjordveien er en av hovedinnfartsårene gjennom Moss sentrum, og har derfor en viktig betydning for trafikkavviklingen, spesielt i rushtiden på morgen og ettermiddag. Trafikkanalyser gjennomført i 2020 viser at ca. 12.800 kjøretøy trafikkerer denne veitraséen en vanlig hverdag. Ved en stenging av veien, vil trafikken måtte fordeles på de øvrige veitraséene som forbinder Moss med områdene nord og sør for sentrum.

Involvering av berørte

For å sikre at  en eventuell stenging av Fjordveien kan gjennomføres med et best mulig kunnskapsgrunnlag, ønsker Bane NOR og Moss kommune å involvere flest mulig av de som blir berørt. Vi ønsker å snakke med handelsstanden, næringslivet, skoler og barnehager, Trygg trafikk, nødetater og andre interessenter i tiden frem mot utgangen av mars. Vi vil ta kontakt med ulike organisasjoner og tilbyr egne møter hvor problemstillinger rundt dette drøftes, og hvor det vil være mulig å gi innspill til egnede tiltak. 
Vi skal også gjennomføre en egen risikoanalyse for å kartlegge konsekvenser og tiltak. 


Digitalt nabomøte 25. mars

Vi legger også opp til å gjennomføre et digitalt informasjonsmøte for alle interesserte torsdag 25. mars kl. 18.00, for å lytte til både bekymringer og forslag til gode tiltak for å avbøte de negative konsekvensene for byen.
I arbeidet med avbøtende tiltak, vil vi særlig vektlegge at kollektivtrafikken og de myke trafikantene blir ivaretatt på en god måte. 

Ønsker innspill via kontaktskjema

Bane NOR og Moss kommune ønsker å motta skriftlige innspill, hvis dere sitter på informasjon som kan ha betydning i forbindelse med en stenging av Fjordveien, slik at vi kan ta hensyn til alle synspunkter når vi skal vurdere konsekvenser og foreslå avbøtende tiltak for å redusere belastingen for berørte i Moss sentrum. 
Gi oss innspill knyttet til stenging av Fjordveien innen 20. mars på dette kontaktskjemaet.