Dagparkering flyttes fra øst til vest

Fra mandag 4. mai flyttes dagparkering fra østsiden av stasjonen til pendlerparkeringen på vestsiden.

Mandag stenger MossIA av parkeringsarealer øst for Moss stasjon på grunn av forberedelser til omlegging av veisystem ved stasjonsområdet.

I forbindelse med etablering av kulvert (jernbanetunnel) fra Kransen og ned til nytt stasjonsområde må dagens veisystem legges om i byggefasen. For å opprettholde en god trafikkforbindelse for byens innbyggere hele tiden, er vi nødt til å påbegynne opparbeiding av nye, midlertidige veiløsninger i området. Det betyr at vi må benytte arealer som tidligere har vært forbeholdt parkering ved stasjonen.

I disse Korona-tider er det færre togpassasjerer og mange ledige parkeringsplasser, men dette kan endre seg når samfunnet går tilbake til en normalsituasjon.

I tillegg til å stenge parkeringsarealer øst for stasjonen, må vi også stenge gang- og sykkelveien på vestsiden av Fjordveien på strekningen mellom Nyquistsgate-Boyebakken (markert i gult på bildet).

 

Konsekvensen for brukergrupper:

• Dagparkering stenges øst for stasjonen og flyttes til vestsiden.
• Alle som skal ha dagparkering må parkere på vestsiden av stasjonen på angitt område med gyldig parkeringsbillett (se bilde, parker på gulskravert område).
• Det blir færre ordinære pendler-parkeringsplasser på vestsiden av stasjonen når noen plasser gjøres om til dagparkering. Pendlere kan ikke bruke plasser som er forbeholdt dagparkering (se bilde, parker på blåskravert-område).
• Parkering for bevegelseshemmede vil fremdeles være på østsiden av stasjonen, akkurat som tidligere.
• Det vil fortsatt være sykkelstativer/sykkelhotell på stasjonssiden.
• Det er også sykkelstativer på vestsiden av sporet, på pendlerparkeringen.

 

Oppfordring til togpassasjerer:
• Som en del av Miljøløftet Moss er Bane NOR en stor tilhenger av satsingen på kollektiv, gange og sykkel. For de som har mulighet til å benytte et alternativ til bil, oppfordrer vi til det. Vi sier ikke at dette er aktuelt for alle, men for mange.
• Vy og Østfold Kollektivtrafikk har et billettsamarbeid, dette gjør at du vil få sterkt rabattert bussbillett dersom du har gyldig periodebillett med Vy.

• I Moss kommune er det tre togstasjoner. Dersom parkeringsmuligheter er avgjørende for deg, kan både Kambo stasjon (lokaltog) og Rygge stasjon (InterCity) være alternativer. Erfaringsmessig er presset på parkeringsplasser mindre på Kambo og Rygge. Igjen, dette er ikke aktuelt for alle, men for noen kan det være et fullgodt alternativ.