Retningslinjer for grunnerverv

Det vil i store samfunnsnyttige utbyggingstiltak være et varierende behov for å sikre seg grunn.

De fleste saker hvor grunneier må fraflytte boligene sine på grunn av samfunnsnyttige utbyggingstiltak vil det være ulikt fra grunneier til grunneier hva som oppfattes som riktig erstatningsnivå.

På bakgrunn av verktøyene Bane NOR har til disposisjon, vurderes ervervsobjektet opp mot det eksisterende markedet, det historiske markedet og det gjøres en vurdering knyttet opp mot fremtidig marked. Dette bidrar til vurderingen om et tilbud som blir fremmet vil være tilstrekkelig for å kjøpe en ny bolig med tilsvarende funksjoner i dagens marked, og frem til utflytting må skje. I tillegg til verdien prosjektet anser som riktig for boligen, tillegges tilbudet grunneiers nye kostnader ved dokumentavgift for kjøp av ny bolig, flyttekostnader og øvrige tilpasningskostnader.

Møte medmennesker i en tøff situasjon med respekt

Boliginnløsning er et stort inngripen overfor den enkelte, noe våre grunnerververe er godt kjent med. I hverdagen møter vi mennesker som er i ulike livsfaser og situasjoner. Dette har prosjektet forståelse for og det er for oss viktig å håndtere den enkelte berørte part med respekt.

Som et offentlig statsforetak er det viktig med likebehandling av grunneiere og at vi følger lovens regler når det gjelder erstatningsfastsettelse.

Bane NOR benytter takstdokumentene som hjelpedokumenter for sine erstatningsvurderinger. I tillegg til selve takstdokumentene følger Bane NOR boligmarkedet tett. Vi fremmer tilbud som er på et nivå som sikrer at grunneier ikke blir økonomisk skadelidende i henhold til gjeldende regler.

Grunnerverv i Moss forholder seg til gjeldende regelverk og forsøker å gjennomføre prosessen på en så skånsom måte som mulig.

Når det gjelder erstatningsnivåer har grunneier krav på det høyeste av salgsverdi eller bruksverdi. Bruksverdi er aktuelt i det tilfellet der det er tale om eksempelvis tapte leieinntekter.

I det tilfellet en salgsverdi ikke holder grunneier økonomisk skadesløs vil gjenervervsverdien av tilsvarende bolig være aktuelt der eier selv bor på eiendommen. Der gjenerverv er aktuelt blir dette vurdert som en del av saken før tilbud fremmes.

De tilbud Bane NOR fremmer er basert norsk lov med dets regelverk, rettspraksis, markedssituasjon og faglig skjønn i den enkelte sak. Før utsendelse av tilbud har vi intern gjennomgang av det enkelte tilbud for å kvalitetssikre erstatningen.

Ved tvist utvises skjønn av en uavhengig domstol

Dersom det oppstår en uenighet om erstatningsnivå kan avtaleskjønn være et alternativ til ekspropriasjon. Da vil BN få tiltrede til gitt tidspunkt. Dersom Bane NOR inngår slike avtaler sikrer vi at grunneier får tilstrekkelig med forskudd til å erverve ny eiendom i markedet.

Bane NOR bestreber bevisst å legge seg på en linje der vi tilbyr det vi mener er «riktig pris» fra start av, basert på en intern vurdering. Vi vil dermed ikke legge opp til en ordinær forhandlingsprosess der man starter med en lav sum. Dette har en etisk side da det bør fremmes det som Bane NOR mener er en riktig verdi i tråd med regelverket fra første stund. Dersom det kommer inn nye momenter som gjør at tilbudet bør økes så vurderes dette. Vi avholder derfor i enkelte tilfeller flere møter med grunneierne for å diskutere den enkelte sak.

Dersom ikke partene enes om endelig kjøpekontrakt er det to alternativer. Det ene er avtaleskjønn. Der er partene enige om tiltrede, men ikke erstatningssummen. Det andre er ekspropriasjon. I sistnevnte er man uenig om både tiltrede og erstatning. I begge tilfellene må det avholdes skjønn.

I de sakene Bane NOR inngår avtale om avtaleskjønn gir vi samtidig grunneierne en garantert erstatning som utbetales etter avtaleinngåelse. Det vil si at gjenstand for skjønnet er å vurdere om grunneier har fått tilstrekkelig med erstatning i sin sak. Ved utbetaling av garantert erstatning ved avtaleinngåelse gjør det at grunneier er i stand til å komme seg ut i markedet på nytt.