Bane NOR søker areal for deponi og lagring av masser

I forbindelse med prosjektet nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad vil det være behov for permanent deponering av masser utenfor selve anleggsområdet for dobbeltspor.

Totalt skal det deponeres eller mellomlagres ca. 850.000 am3 utsprengt berg, ca. 750.000 am3 løsmasser og ca. 80.000 am3 matjord. Det er hovedsakelig rene masser, men det forventes også noe forurensede masser, herunder kontaminert med uønskede arter, kalksement-stabiliserte masser etc.

Bane NOR ønsker nå tilbud fra grunn-/ rettighetshaver til arealer for deponering av slike masser i området Akershus syd og Østfold. Arealene må være tilgjengelig i perioden 2019 til 2026.

Bane NOR vil etter en gjennomgang av tilbudene gjennomføre forhandling med en eller flere tilbydere. Vår intensjon vil være å inngå kontrakt om areal for permanent deponi samt leie areal for mellomlagring og for knuseverk.

Prosessen gjennomføres med forhandling med interesserte tilbydere. Med tilbyder menes grunneier og rettighetshavere som kan dokumentere nødvendige rettigheter.

Transport av masser, drift av deponi og etablering og drift av knuseverk vil bli håndtert av Totalentreprenør for SMS 2A.

I tillegg ønsker Bane NOR tilbud på leie av et areal på ca. 50.000 m2 for mellomlagring og/eller et areal på ca. 25 000 m2 for sortering/knusing av masser som skal gjenbrukes på anlegget. Arealbehovet for mellomlagring vil variere i prosjektperioden.

Les hele kunngjøringen her