Flere grunnundersøkelser i Fredrikstad

Jernbaneverket fortsetter denne uken med grunnboringer på strekningen Haug-Seut. Informasjonen som samles inn skal brukes i den videre planleggingen av dobbeltspor gjennom Østfold.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Arbeidet skal starte opp ved Seut i Fredrikstad. Hensikten med undersøkelsene er å finne ut hvor dypt det er til fjell og hva slags masser som finnes i grunnen.

- For å få gjort de riktige vurderingene fremover er vi avhengig av at vi får denne kunnskapen om hva grunnen består av. Grunnundersøkelsene blir et viktig faktagrunnlag for det planarbeidet vi er i gang med, forteller Hanna Lundkvist, prosjekteringsleder i Jernbaneverket. 

Har kontaktet grunneierne
Grunnundersøkelsene gjennomføres av COWI på oppdrag fra Jernbaneverket. Jernbaneverket kontakter de aktuelle grunneierne og inngår avtale før undersøkelsene starter.

- Vi trenger informasjon om grunnforhold og stabilitet også utenfor de områdene som kan bli direkte berørt av nytt dobbeltspor. Det er derfor ikke direkte sammenheng mellom borepunktene og den fremtidige plasseringen av dobbeltsporet, påpeker Hanna Lundkvist. Endelig trasé skal fastsettes gjennom arbeidet med kommunedelplan og reguleringsplan.

Flere undersøkelser etter hvert 
For området ved Seut er det ca. 80 borepunkter som nå skal undersøkes. Etter hvert vil det bli behov for å gjøre flere boringer på strekningen.

- For å sikre et godt grunnlag for gjennomføringen av prosjektet kommer vi til undersøke grunnen i flere runder. Vi kommer derfor til å ta kontakt med flere grunneiere fremover, sier Hanna Lundkvist.

Jernbaneverket beklager de ulempene undersøkelsene medfører for naboer og grunneiere.