Høring av planprogram for dobbeltspor gjennom Moss

Den 24. januar 2014 la Jernbaneverket ut planprogrammet om reguleringsplan for nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad til offentlig ettersyn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Du kan lese planprogrammet ved å klikke på lenken til høyre.

I forbindelse med høring av planprogrammet holdes et åpent informasjonsmøte for Moss og Rygge kommuner onsdag 12. februar klokken 19:00 i samfunssalen i Moss rådhus.

Høringsperioden er seks uker, og frist for å komme med bemerkninger til planprogrammet er 11. mars.

Etter høringsfasens utløp vil planprogrammet revideres på basis av innkomne merknader.  Jernbaneverkets anbefaling til videre prosess oversendes deretter til de kommunale planmyndighetene for fastsettelse.

Hva er et planprogram?
Planprogrammet er “en plan for planen”, som beskriver hensikten med planleggingen, hva planen omfatter og hvordan den videre prosessen er tenkt gjennomført.  

Planprogrammet beskriver derfor informasjons- og medvirkningstiltak, samt hvilken trasé og hvilke temaer som skal utredes i løpet av planarbeidet og hvordan dette skal gjøres.
Eksempel på utredningstemaer er bl.a. kollektivtransport og trafikk, risiko og sårbarhet, byutvikling, forholdet til natur-, kultur- og nærmiljø, bygge- og anleggsperioden, m.m.

Planprogram skal etter plan- og bygningsloven utarbeides for kommunedelplaner, samt for store reguleringsplaner som vurderes å ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn.  Nytt dobbeltspor fra Sandbukta til Såstad, inkl ny stasjon i Moss, er et omfattende prosjekt, og Jernbaneverket har i samråd med kommunene vurdert det som hensiktsmessig å utarbeide planprogram også for detaljreguleringsfasen. 

Dette forklares med at planarbeidet har pågått i lang tid, og at det tidligere har vært organisert som to prosjekter/delstrekninger.  Plangrunnlaget på de to delstrekningene er på ulikt nivå og av ulik dato, og det er behov for et felles utgangspunkt.  Videre pågår det flere andre store planprosesser i Moss som griper inn i og har betydning for jernbaneprosjektet, og planprogrammet bidrar derfor til å sette jernbaneprosjektet inn i en større sammenheng.

Planprogrammet utarbeides av forslagstiller, som i dette tilfellet er Jernbaneverket, og vedtas av planmyndigheten, som i dette tilfellet er Moss og Rygge kommuner.

Hva er en reguleringsplan?
En reguleringsplan er en plan for utforming og disponering av arealer, bebyggelse og det ytre miljøet innenfor et nærmere avgrenset område.

En vedtatt reguleringsplan er rettslig bindende, og gir rettigheter til å utnytte arealene slik planen viser og adgang til å foreta en evt. ekspropriasjon.

Dette fastsettes bl.a. i reguleringsplanen:
•         Byggegrenser og hvilke arealer som berøres av utbyggingen.
•         Hva de ulike arealene skal brukes til.
•         Detaljert utforming av ferdig anlegg.
•         Grenseverdier for støy og vibrasjoner fra ferdig anlegg, samt i anleggsperioden.

En vedtatt reguleringsplan er en forutsetning for KS2, som er Finansdepartementets kvalitetssikring av store investeringsprosjekter før det blir bevilget midler til å starte bygging.

Framdrift og forutsetninger
Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-23, som ble vedtatt av Stortinget i fjor sommer, legger til grunn at prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad skal bygges i perioden 2018-23. NTP sier videre at planleggingen av prosjektet skal gjøres med sikte på anleggsstart tidligst mulig i denne perioden.

Sandbukta-Moss-Såstad vil være det første byggeprosjektet i regi av Intercity-prosjektet på Østfoldbanen.   NTP har som mål at dobbeltspor skal være ferdig utbygd fram til Seut ved Fredrikstad i 2024, til Sarpsborg i 2026 og til Halden i 2030.

Nytt dobbeltspor fra Sandbukta til Såstad, inkl ny stasjon i Moss, er et viktig prosjekt for innbyggerne i Moss og Rygge.  Det er også et viktig prosjekt for å få full effekt av Follobanen og kunne gjennomføre en kraftig forbedring av togtilbudet på Østfoldbanen.

Jernbaneverket legger til grunn at planprogrammet for Sandbukta-Moss-Såstad fastsettes før sommeren i år, slik at reguleringsplanprosessen kan avsluttes i løpet av 2016 – noe som er en forutsetning for byggestart i 2018.