Nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad

Jernbaneverket planlegger nytt dobbeltspor mellom Sandbukta og Moss som ledd i utbyggingen av dobbeltspor på Østfoldbanen sørover. Prosjektet kompletterer dobbeltsporet mellom Ski og Moss og er en del av dobbeltsporutbyggingen mellom Oslo og Halden for kortere reisetid og økt kapasitet i persontrafikken. Det vil også bidra til å øke mulighetene for mer gods på bane og fjerne jern­banen som en barriere gjennom Moss by.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Østfoldbanen ved Moss. <strong> Foto: Rolf P Høydal </strong>I dag går Østfoldbanen på enkeltspor fra Sandbukta, gjennom industri- og boligområder fram til Moss stasjon. Stasjonen har ikke i dag god nok sporkapasitet for å få til en optimal drifts­situasjon. Dagens strekning fra Sandbukta til Moss er ca 2,5 km, mens Moss – Såstad er 6,5 km.  

Utbyggingen av parsellen ligger inne i Jernbaneverkets handlingsprogram for 2006-2015. Parsellen planlegges utbygd i siste del av planperioden. 

Fra Moss stasjon til Såstad er det to trasealternativer; Carlberg alternativet (lang tunnel) og Kleberg alternativet (kort tunnel og nytt spor langs eksisterende trase). Jernbaneverket har  ennå ikke bestemt hvilke alternativ man vil legge til grunn i den videre planleggingen. 

Om prosjektet:

  • Hele strekningen fra Sandbukta til Såstad er på ca 10 km.
  • 2,5 km dobbeltspor Sandbukta – Moss st.
  • Moss st blir en kilometer lang med 4 spor og to mellomplattformer.
  • 6,5 km dobbeltspor, tunnel og dagsone Moss – Såstad

 

Planstatus:

I 2008 ble en ny Hovedplan godkjent. For jernbanetraseen Sandbukta – Moss finnes det godkjent reguleringsplan, men denne må justeres etter valg av endelig trase. For parsellen Moss – Såstad er det ikke godkjent konsekvensutredning.