Plan- og dokumentarkiv

På denne siden finner lenker til ulike dokumenter som har tilknytning til Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. De er sortert under ulike overskrifter og noen dokumenter vil du finne på flere steder.

04.09.2020: Mulighetsstudie for håndtering av støyutsatte helseinstitusjoner i Hole kommune

Endelig forslag til reguleringsplan

Her finner du alle dokumentene som utgjør den reviderte reguleringsplanen. Disse ble sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. mai 2019. Mange av dokumentene er ekstremt store, og det lønner seg å laste dem ned lokalt på din egen maskin før du åpner dem.

 

Sentrale dokumenter

Her finner du de mest sentrale dokumentene i revidert reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16:

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Plankart samlehefte

Reguleringsbestemmelser

Oppsummering etter høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplanforslaget er tilgjengelig i en elektronisk kartløsning som du finner lenke til her.

 

Underlagsdokumenter

Beskrivelse av fysiske tiltak i vassdrag

Fagrapport luftforurensing

Fagrapport overvann

Fagrapport støy og vibrasjoner

Fagrapport transport og trafikk

Vedleggshefte til fagrapport støy og vibrasjoner

Fagrapport miljø - avrenning av vegvann i driftsfasen

Lokalklimavurdering - Ringeriksbanen ved Steinssletta

Miljørisikoanalyse reguleringsplan

Mulighetsstudie for tettstedsutvikling på Sundvollen

Overordnet plan for massehåndtering

Skredfarevurdering for tverrslag Reverud, Sundvollen og Nordby

 

Strekning 1

Detaljplan og teknisk plan

Fagrapport anleggsadkomster

Fagrapport hydrogeologi

Fagrapport ingeniørgeologi

Vurdering av tverrslag for jernbanetunnelen Jong - Sundvollen

Volumstudier Avtjerna

 

Strekning 3

Detaljplan og teknisk plan

Fagrapport - By og knutepunkt Sundvollen

Fagrapport geoteknikk

Fagrapport ingeniørgeologi

Fagrapport konstruksjoner

Fagrapport - miljø og vannkvalitet Steinsfjorden

Fagrapport -. områdestabilitet

Grunnlag for revidert reguleringsplan, Sundvollen

Konsekvenser av alternative utfyllinger på Sundvollen og Elstangen

Vurdering av mulige effekter på vannkvalitet av utfyllinger ved Sundvollen og Elstangen

 

Strekning 4

Detaljplan og teknisk plan

Fagrapport områdestabilitet

Fagrapport geoteknikk

Fagrapport hydrogeologi

Fagrapport hydrologi

Fagrapport konstruksjoner

Fagrapport - vanntilførsel og vannkvalitet i Synneren med fylling på Mælingen

Vurdering av kryss på Helgelandsmoen

 

Strekning 5

Detaljplan og teknisk plan

Fagrapport by og knutepunkt

Fagrapport geoteknikk 

Fagrapport konstruksjoner

Fagrapport områdestabilitet

Vurdering av alternative hensettingsområder

Vurdering av stasjon ved Avtjerna

 

 

Vedlegg til planen

Beskrivelse av revidert planforslag Avtjerna sør

Dyrka mark kompensasjon

Endringer i reguleringsplan, Bærum kommune

Endringer i reguleringsplan, Hole kommune

Endringer i reguleringsplan, Ringerike kommune

Klimabudsjett for infrastruktur og transport

Midlertidig atkomsttunnel og riggområde ved Nordby, Bærum - beskrivelse av endret planforslag

Miljøoppfølgingsplan anleggsfase

ROS-analyse reguleringsplan

Temarapport kulturminner og kulturmiljø

Temarapport landskapsbilde

Temarapport lokal og regional utvikling

Temarapport naturmangfold

Temarapport naturressurser

Temarapport nærmiljø og friluftsliv

Temarapport virkninger og befolkningens helse

Temautredning prissatte konsekvenser

Økologisk kompensasjon

 

Øvrige dokumenter

Merknader Avtjerna sør i Bærum kommune

Merknader Bærum kommune

Merknader Hole kommune

Merknader Nordby, Bærum kommune

Merknader Ringerike kommune

Medvirkning barn og unge

Oppsummering av innkomne merknader til varsel om endret planavgrensing

Oppsummering av innkomne merknader til varsel om endret planavgrensing Høyby

 

 

Reguleringsplan

Her finner du alle dokumentene i forbindelse med forslaget til reguleringsplan som ble lagt ut til høring 19. april 2018. Høringsfristen for disse var 24. juni 2018. Du finner også endringer i reguleringsplanen som ble lagt ut med høringsfrist vinteren 2018/2019.

Merknader til endringene i reguleringsplanen

Her finner du samlehefter med siste, oppdaterte versjoner av høringsinnspillene:

Samlehefte merknader, Avtjerna sør

Samlehefte merknader, Bærum

Samlehefte merknader, Hole kommune

Samlehefte merknader, Nordby

Samlehefte merknader, Ringerike kommune

 

Endringer i reguleringsplan - Hole kommune

Endringer i reguleringsplan, Hole kommune

Vedlegg: Grunnlag for revidert reguleringsplan

Grunnlag for revidert reguleringsplan, Sundvollen

Plankart sammensatt, Hole kommune

 

Endringer i reguleringsplan - Bærum kommune: Nordby, Jong og Avtjerna:

Reguleringsplan for adkomsttunnel ved Nordby i Bærum

Mindre endringer i reguleringsplanen, Bærum kommune

Plankart sammensatt, Bærum kommune

Revidert reguleringsplan Avtjerna sør, Bærum kommune


Merknader

Her finner du siste, oppdaterte versjoner av høringsinnspillene:

Merknader fra myndigheter og offentlige instanser (26MB)

Merknader fra organisasjoner og næringsliv (26MB)

Merknader Bærum kommune (48,5MB)

Merknader Hole kommune (51,8MB)

Merknader Ringerike kommune (58,1MB)


Sentrale dokumenter

Her finner du de mest sentrale dokumentene fra "forslag til reguleringsplan for Ringeriksbane og E16 med konsekvensutredning":

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Reguleringsbestemmelser

Plankart Bærum (61,7MB)

Plankart Hole (75,7MB)

Plankart Ringerike (66,9MB)

 

Andre høringsdokumenter

Miljøroppfølgingsplan (MOP) anleggsfase

ROS-analyse reguleringsplan

Klimabudsjett for intrastruktur og transport

Dyrka mark kompensasjon

 

Del I. Tegningshefte - oversiktstegninger

Del II. Tegningshefte - plan- og profiltegninger bane og E16/Rv. 7

Del III. Tegningshefte - plan- og profiltegninger øvrige veger

Del IV. Tegningshefte - normalprofiler

Del V. Tegningshefte - konstruksjoner

Del VI. Tegningshefte - geotekniske og geologiske tegninger

 

Økologisk kompensasjon

Temarapport kulturminner og kulturmiljø

Temarapport landskapsbilde

Temarapport lokal og regional utvikling

Temarapport naturmangfold

Temarapport naturressurser

Temarapport nærmiljø og friluftsliv

Temarapport virkninger for befolkningens helse

Temautredning prissatte konsekvenser

 

Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon av forslaget til reguleringsplan finner du her. Noe av dokumentasjonen er delt inn etter hvilken strekning den tilhører:

Strekning 1 - Sandvika - Sundvollen

Detaljplan og teknisk plan, strekning 1

Fagrapport anleggsgjennomføring og drivemetode

Fagrapport hydrogeologi, strekning 1 (32,6MB)

Fagrapport ingeniørgeologi, strekning 1 (65,6MB)

Strekning 3 - Høgkastet/Sundvollen - Bymoen, inkl. Sundvollen stasjon

Detaljplan og teknisk plan, strekning 3

Fagrapport by- og knutepunkt Sundvollen, strekning 3

Fagrapport geoteknikk, strekning 3

Fagrapport ingeniørgeologi, strekning 3 (23,5MB)

Fagrapport konstruksjoner, strekning 3

Fagrapport miljø, vannkvalitet i Steinsfjorden, strekning 3

Fagrapport områdestabilitet, strekning 3

Konsekvenser av alternative utfyllinger på Sundvollen og Elstangen

Strekning 4 - Bymoen - Styggedalen

Detaljplan og teknisk plan, strekning 4

Fagrapport geoteknikk, strekning 4

Fagrapport hydrogeologi, strekning 4

Fagrapport hydrologi, strekning 4

Fagrapport konstruksjoner, strekning 4

Fagrapport områdestabilitet, strekning 4

Vurdering av kryss på Helgelandsmoen

Strekning 5 - Styggedalen - Hønefoss/Ve, inkl. Hønefoss stasjon

Detaljplan og teknisk plan, strekning 5

Fagrapport by- og knutepunkt, strekning 5

Fagrapport geoteknikk, strekning 5

Fagrapport konstruksjoner, strekning 5

Fagrapport områdestabilitet, strekning 5

Vurdering av alternative hensettingsområder

 

Andre tekniske rapporter

Beskrivelse av fysiske tiltak i vassdrag

Evaluering av parallelloppdrag, Mulighetsstudie for tettstedsutvikling på Sundvollen (73,9MB)

Fagrapport luftforurensning

Fagrapport overvann

Fagrapport støy og vibrasjoner

Fagrapport transport og trafikk

Miljørisikoanalyse reguleringsplan

Overordnet plan for massehåndtering

Vedleggshefte til fagrapport støy og vibrasjoner (239,5MB)

Vurdering av stasjon ved Avtjerna

 

Presentasjoner

Folkemøte Bærum, 24. mai 2018:

Prosjektdirektør Morten Klokkersveens presentasjon

Planleggingsleder Maria Duruzc' presentasjon (med notater)

Grunnerverver Hans Martin Scharnings presentasjon

 

Folkemøte Hole, 15. mai 2018:

Prosjektdirektør Morten Klokkersveens presentasjon

Planleggingsleder Tor B. Nilsen og Vidar Rolfsruds presentasjoner

Grunnerverver Hans Martin Scharnings presentasjon

 

Folkemøte  Ringerike, mai 2018

Prosjektdirektør Morten Klokkersveens presentasjon

Planleggingsleder Vidar Rolfsrud og Börje Karlssons presentasjoner

Grunnerverver Hans Martin Scharnings presentasjon

 

Leverandørdagen 2018

Presentasjon fra leverandørdagen, april 2018

Presentation from Supplier's Day, April 2018

 

Nabomøte Hønefoss, juni 2017

Presentasjon fra nabomøte i Hønefoss, 19. juni 2017

 

Folkemøter november/desember 2016

Presentasjon fra folkemøte Hole, Sundvolden hotel, desember 2016

Presentasjon fra folkemøte Ringerike, Klækken hotell, november 2016

Presentasjon fra folkemøte Bærum,Skui grendehus, november 2016

 

Planprogram

Her finner du alle dokumenter som har med planprogrammet for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 å gjøre. Planprogrammet ble lagt ut til høring 10. november 2016.

Fastsatt planprogram - 2017 09 04

 

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om fastsettelse av planprogram - 2017 09 04 

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om vedtak angående høring av planprogram - 2016 10 27 

Brev fra Samferdselsdepartementet om trasévalg for delstrekning 4 på Ringeriksbanen og E16 - 2016 04 28

 

Planprogram - revidert etter høring og offentlig ettersyn - 2017 06 06 

 

Oppsummering av merknader til forslag til planprogram - 2017 06 06 

Merknader til planprogram fra myndigheter - 2017 02 14

Merknader til planprogram fra organisasjoner og næringsliv - 2017 02 14 

Merknader til planprogram fra grunneiere og private i Bærum - 2017 02 14

Merknader til planprogram fra grunneiere og private i Hole - 2017 02 14 

Merknader til planprogram fra grunneiere og private i Ringerike - 2017 02 14 

 

Lengdeprofil tunnel fra Jong til Sundvollen - 2016 12 16 

 

Forslag til planprogram - 2016 10 07 

 

Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med tillatelse til oppstart av reguleringsplanarbeid i marka - 2016 11 03

 

Rapport fra planverksted i Hole kommune - 2016 08 25

Rapport fra planverksted i Ringerike kommune - 2016 08 24  

Rapport fra planverksted i Bærum kommune - 2016 08 23

 

Diverse rapporter

Risikovurdering E16 Skaret-Hønefoss, desember 2016

Risikovurdering Tilleggsvurdering massetransport og anleggsgjennomføring i Bærum, oktober 2018

Risikovurdering massetransport, Akershus, mai 2018

Risikovurdering massetransport, Ringerike og Hole, februar 2018

Risikovurdering massetransport og anleggsgjennomføring i Hole kommune (Kroksund og Sundvollen), november 2018

Supplerende risikovurdering massetransport og anleggsgjennomføring i Hole kommune (Kroksund og Sundvollen), desember 2018

 

Rapport fra planverksted i Hole kommune - 2016 08 25

Rapport fra planverksted i Ringerike kommune - 2016 08 24

Rapport fra planverksted i Bærum kommune - 2016 08 23

 

Kvalitetssikring - Ringeriksbanen, sluttrapport - 2015 06 12

 

Delrapport 4 - Silingsrapport -  Forprosjekt delstrekning 4: Bymoen - Styggedalen - januar 2016

Delrapport 3 - Silingsrapport - Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss - 2015 01 30

Delrapport 2 - Ringeriksbanen og E16 - 2014 10 31

Delrapport 1 - Ringeriksbanen og E16 - 2014 06 13

 

Offentlige brev

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om fastsettelse av planprogram - 2017 09 04

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om vedtak angående høring av planprogram - 2016 10 27

Brev fra Samferdselsdepartementet om trasévalg for delstrekning 4 på Ringeriksbanen og E16 - 2016 04 28

Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med tillatelse til oppstart av reguleringsplanarbeid i marka - 2016 11 03 

Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet - Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss - 2015 08 30